مديركل مديريت مصرف توانير:

صنايع براي كاهش پيك بار به ميزان ۲۳۰۰ مگاوات همكاري خواهند كرد

مهري : در بهترين حالت بين ۳۵ تا ۴۰ درصد از ميزان بارش ها كم شده است كه همين امر باعث شده تا ظرفيت زيادي از نيروگاه هاي برق آبي براي تابستان قابل استفاده نباشد. براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته صنايع براي كاهش پيك بار به ميزان ۲۳۰۰ مگاوات همكاري خواهند كرد. همچنين سهم همكاري كشاورزان نيز ۱۵۰۰ مگاوات در نظر گرفته شده است. امسال بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات براي استفاده از ظرفيت مولدهاي خودتامين كه در ساختمان هاي مراكز مختلف نصب شده، برنامه ريزي شده است.

به گزارش عیارآنلاین، گردهمايي مديران بخش مديريت مصرف برق سراسر كشور در توانير برگزار شد و در اين گردهمايي به منظور هماهنگ نمودن برنامه هاي كاهش پيك بار برگزار شده بود، جديدترين تغييرات در برنامه هاي تدوين شده براي گذر از فصل پيك امسال، عنوان و به پرسش هاي حاضران پاسخ داده شد.

در اين جلسه، مسعود مهري مديركل مديريت مصرف توانيردر سخناني با اشاره به كمبود بارش ها در كشور گفت: در بهترين حالت بين ۳۵ تا ۴۰ درصد از ميزان بارش ها كم شده است كه همين امر باعث شده تا ظرفيت زيادي از نيروگاه هاي برق آبي براي تابستان قابل استفاده نباشد.

مهري با بيان اين كه براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته صنايع براي كاهش پيك بار به ميزان ۲۳۰۰ مگاوات همكاري خواهند كرد تصريح كرد: در تحقق اين هدف، نقش دفاتر مديريت مصرف جهت جلب همكاري مديران صنايع بسيار حياتي است.
وي ادامه داد: همچنين سهم همكاري كشاورزان نيز ۱۵۰۰ مگاوات در نظر گرفته شده است.
مديركل مديريت مصرف توانير اضافه كرد: امسال بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات براي استفاده از ظرفيت مولدهاي خودتامين كه در ساختمان هاي مراكز مختلف نصب شده، برنامه ريزي شده است.

مهري همچنين از مديران دفاتر مديريت مصرف در شركت هاي برق منطقه اي و توزيع خواست تا جهت استفاده از نيروگاه هاي توليد پراكنده، به ويژه در ساعات پيك، برنامه ريزي داشته باشند.
وي خاطرنشان ساخت: براي اين نوع نيروگاه ها نيز سهمي در حدود ۷۰۰ مگاوات براي پيك پيش بيني شده است.

مهري همچنين از ارسال پيش نويس بخشنامه تغيير ساعات كاري در استان ها به هيات دولت خبر داد و گفت: در متن پيش نويس بخشنامه نسبت به سال گذشته، تغييراتي ايجاد شده است تا بتوان از اين ظرفيت بيش از گذشته استفاده كرد.
مديركل مديريت مصرف توانير همچنين از شركت هاي زيرمجموعه و تابعه توانير خواست تا اقدامات فرهنگي را براي نهادينه كردن موضوع مديريت مصرف جدي بگيرند.

وي تاكيد كرد: امسال هيچ عدد و رقمي براي كاهش پيك توسط برنامه هاي فرهنگ و فرهنگ سازي در نظر گرفته نشده است چرا كه ما به دنبال شفاف كردن فعاليت ها و ميزان تاثيرگذاري فعاليت ها و راهكارهاي مديريت مصرفي هستيم.
مهري در عين حال تصريح كرد: با اين حال اين موضوع به هيچ عنوان دليلي براي عدم توجه به فعاليت هاي فرهنگي و فرهنگ سازي نيست و نبايد باعث تعطيل كردن اين گونه فعاليت ها شود بلكه اين كارها بايد در تمام طول سال انجام گيرد اما در فصل پيك شدت بيشتري داشته باشد.
در ادامه اين گردهمايي مهندس احمدي يزدي معاون مديريت مصرف توانير نيز به بيان جزئيات برنامه هاي كاهش پيك در سال جاري پرداخت.
وي در مورد آثار برنامه هاي مديريت مصرف برق در پيك سال گذشته اظهار داشت: در فصل پيك ۹۶ با همكاري مشتركان بخش هاي صنعتي، كشاورزي، اداري، تجاري و خانگي موفق به كاهش چهار هزار مگاواتي مصرف برق كشور در اوج بار شديم.
معاون دفتر مديريت مصرف شركت توانير، همچنين از تداوم اجراي طرح تعطيلات و تعميرات در كشور خبر داد و گفت: اين طرح از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهريور ماه اجرايي خواهد شد.

احمدي يزدي همچنين از ذخيره عملياتي به عنوان ديگر برنامه در دست اجراي صنعت برق ياد كرد و افزود: در قالب ا ين طرح، مشتركان در حوزه صنعت در صورت علاقمندي، تفاهم نامه اي را با شركت هاي برق به امضا مي رسانند و بر مبناي آن اعلام مي كنند كه در زمان پيك، چند ساعت و چند مگاوات امكان كاهش مصرف دارند.

وي گفت: ميزان مديريت مصرف صورت گرفته از محل اجراي اين برنامه در سال گذشته ۱۳۰۰ مگاوات بود.

منبع: وزارت نیرو

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: