مناطق آزاد دروازه ورود کالای قاچاق به کشور

افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور در شرایط فعلی برخالف منافع ملی است زیرا این مناطق کارنامه موفقی در جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات نداشته اند و به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده اند. در نتیجه، توسعه کمی این مناطق قبل از اصلاح وضعیت مناطق آزاد فعلی اقدام قابل دفاعی نیست.

به گزارش عیارآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد که اواخر مهرماه نقشه مناطق آزاد جدید که به تصویب هیئت دولت رسیده بود، به مجلس ارسال شده است و بعد از پایان تعطیلات مجلس، این الیحه با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

شایان ذکر است افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور در شرایط فعلی برخالف منافع ملی است زیرا این مناطق کارنامه موفق و قابل دفاعی در جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات نداشته اند بلکه به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده اند. در نتیجه، توسعه کمی این مناطق قبل از اصلاح وضعیت مناطق آزاد فعلی اقدام قابل دفاعی نیست.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: