قیمت جو داخلی همچنان روند کاهشی و قیمت کنجاله سویای داخلی و تخم پنبه روند صعودی داشته است

قیمت جو داخلی همچنان روند کاهشی و قیمت کنجاله سویای داخلی و تخم پنبه روند صعودی داشته، همچنین کنجاله تخم پنبه و سویای داخلی از گران قیمت ترین علوفه های زراعی مورد بررسی در این گزارش بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، بر اساس آمار شرکت سهامی پشتیبانی اموردام وزارت جهاد کشاورزی، میانگین قیمت کنجاله سویای داخلی، گندم و کنجاله تخم پنبه در تاریخ ۲۵/۰۶/۹۶ نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق افزایش داشته و میانگین قیمت ذرت و جو داخلی نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق کاهش یافته است. این در حالی است که میانگین قیمت سبوس گندم تغییری نداشته است.

بر اساس این گزارش در تاریخ ۲۵/۰۶/۹۶ ، میانگین قیمت ذرت داخلی نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق ۰,۲ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۴ درصد رشد داشته، میانگین قیمت کنجاله سویای داخلی نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق ۰,۶ درصد و نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۲.۹ درصد رشد یافته است.

همچنین میانگین قیمت جو داخلی نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق ۰,۶ درصد و نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۲.۹ درصد کاهش یافته است، میانگین قیمت گندم هم نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق با ۱,۵ درصد رشد و نسبت به مدت مشابه ماه قبل با ۰.۱ درصد کاهش روبرو بوده است.

میانگین قیمت سبوس گندم نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق تغییری نداشته و نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۲,۷ درصد رشد داشته، همچنین میانگین قیمت کنجاله تخم پنبه نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق ۰,۲ درصد و نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۰.۱ درصد رشد داشته است.

در این میان؛ ذرت داخلی با ۴ درصد افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه ماه قبل بالاترین رشد قیمتی و جو داخلی با کاهش ۲,۲ درصدی، بیشترین کاهش قیمت را در میان علوفه های زراعی مورد بررسی داشته است.

گزارش روزانه قیمت برخی ازعلوفه های زراعی دربازارآزاد در تاریخ ۲۵/۰۶/۹۶

 

نمودار میله ای قیمت برخی ازعلوفه های زراعی در بازارآزاد

نمودار خطی درصد تغییر میانگین قیمت برخی ازعلوفه های زراعی دربازارآزاد

 

منبع: ایانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: