پایین بودن سهم مالیات عامل اصلی تراکم فروشی و تغییر کاربری در تهران

عامل اصلی بالا بودن درآمدزایی از طریق فروش تراکم و تغییر کاربری در شهرداری تهران، نبود جایگاه و سهم مناسب مالیات در بودجه شهرداری می‌باشد و اگر شهرداری تهران بخواهد جایگزینی را به منظور حذف این نوع درآمدهای ناپایدار پیدا کند، باید سهم مالیات را از طریق دریافت انواع مختلف مالیات مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر املاک و دارایی و … بهبود بخشد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مهمترین مسائل اساسی در استقلال شهرداری‌ها از دولت مرکزی، بحث استقلال مالی و تامین درآمدهای لازم برای اداره خود و شهر است. در دهه شصت و پس از استقلال شهرداری‌ها در ایران دو رویکرد برای استقلال مالی و تامین مالی هزینه‌ها پیش روی شهرداری‌ها بود، که عبارت اند از: ۱- دریافت عوارض و مالیات از مردم ۲- درآمدزایی از طریق اعطای رانت‌هایی فروش تراکم و مانند تغییرکاربری‌ به بخشی از جامعه

با توجه به عدم توسعه شهری و فرهنگ شهروندی در دهه ۶۰ و ۷۰  که دریافت هزینه از شهروندان را سخت کرده بود شهرداری‌ها روش دوم یعنی اتکا به بخشی از جامعه برای تامین درآمد و در مقابل اعطای رانت و امتیاز به آنها را انتخاب کردند. این روش عملا شهرداری را از اتکا مستقیم و رویارویی با مردم دور کرد و باعث شد که پاسخگویی نیز نسبت به فعالیت‌های خود نداشته باشند. همچنین از طرف دیگر اتکا شهرداری به بخشی از جامعه که عمدتاً بورژوا املاک می‌باشند، باعث می‌شود که شهرداری خود را متکی و پاسخگو نسبت به این بخش بداند و سیاست‌های توسعه‌ای خود را بر اساس منافع آنها تهیه و تدوین نماید.

اگر مالیات را به عنوان شاخصی برای اتکا شهرداری به مردم و همچنین فروش تراکم و تغییر کاربری را به عنوان شاخص‌هایی برای اتکا شهرداری بر بورژوا املاک در نظر بگیریم؛ بر اساس آمار بدست آمده از بودجه ۷ کلانشهر جهان شهرداری تهران کمترین اتکا را به مردم و بیشترین وابستگی را به دادن رانت به بخش املاک و مستغلات است. همچنین در ۶ کلانشهر دیگر عملاً دادن رانت به منظور درآمدزایی هیچ جایگاهی ندارد و بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق دریافت مالیات از مردم تامین می‌شود.

سهم حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری در شش کلانشهر دنیا

تفاوت ۵۰ درصدی سهم مالیات بین کلانشهر تهران و شش کلانشهر بزرگ دنیا نشان دهنده این است که عملاً خلاء‌ درآمدزایی از طریق تغییر کاربری و فروش تراکم در این کلانشهر‌ها با دریافت مالیات جبران شده است. بنابراین عامل اصلی بالا بودن درآمدزایی از طریق فروش تراکم و تغییر کاربری در شهرداری تهران، نبود جایگاه و سهم مناسب مالیات در بودجه شهرداری می‌باشد و اگر شهرداری تهران بخواهد جایگزینی را به منظور حذف این نوع درآمدهای ناپایدار پیدا کند، باید سهم مالیات را از طریق دریافت انواع مختلف مالیات مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر املاک و دارایی و … بهبود بخشد و این شکاف ۴۳ درصدی را از طریق مالیات جبران نماید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: