مرکز آمار ایران برمبنای سال پایه ۱۳۹۰ نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال۱۳۹۵، را ۱۱٫۱ درصد اعلام کرد

مرکز آمار: براساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران برمبنای سال پایه ۱۳۹۰ نرخ رشد محصول ناخالص داخلی(به قیمت بازار)در سال۱۳۹۵، ۱۱٫۱ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز، ۶/۴درصد بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، براساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران برمبنای سال پایه ۱۳۹۰ نرخ رشد محصول ناخالص داخلی(به قیمت بازار)در سال۱۳۹۵، ۱۱٫۱ درصد بوده است.

نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی۲،گروه صنعت(شامل :معدن،صنعت،انرژی وساختمان)۱۸٫۱ وفعالیت های گروه خدمات ۵٫۸ درصد رشد داشته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایلهای پیوست قابل دستیابی است.

منبع: مرکز آمار ایران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: