ابلاغ جزئیات دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی موسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

گزارش// دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی موسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ابلاغ شد. در مقدمه این دستورالعمل آمده است: در اجرای بند چ ماده ۵ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی مبنی بر تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی موسسان مراکز غیردولتی، شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی این دستورالعمل را تهیه و تصویب نموده است. ااین دستورالعمل در ۶ ماده ۱۰تبصره در چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی در تاریخ شانزدهم اسفند ماه ۹۵ به تصویب رسید.

به گزارش عیارآنلاین، دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی موسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ابلاغ شد.

در مقدمه این دستورالعمل آمده است: در اجرای بند چ ماده ۵  قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی مبنی بر تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی موسسان مراکز غیردولتی، شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی این دستورالعمل را تهیه و تصویب نموده است.

ماده ۱ – هدف: 

به منظور تقویت و توسعه و انسجام و هماهنگی مراکز غیردولتی شورایی تحت عنوان شورای هماهنگی موسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی از بین موسسان داوطلبی که مرکز غیردولتی دایر دارند و داوطلب عضویت در این شورا هستند از طریق نظام انتخابات در سطح شهرستان (منطقه یا ناحیه )، استان و کشور تشکیل می شود.

تبصره ۱: موسسانی که مرتکب تخلفات آموزشی، پرورشی، اداری و مالی شده اند و در سه سال گذشته از شورای نظارت استان یا مرکزی رای محکومیت قطعی گرفته اند نمی توانند داوطلب عضویت در شورا شوند.

تبصره ۲ :موسسانی  می توانند داوطلب عضویت در شوراهای مراکز شوند که حداقل یک سال در آن شهرستان ،منطقه یا ناحیه مرکز دایر داشته باشند .

 ماده ۲ – وظایف:

الف: همکاری در پیشنهاد و معرفی نمایندگان شورا در کارگروه هایی که با توجه به ضرورتهای پیش بینی شده در قانون شکل می گیرد.

ب: پیشنهاد و معرفی نمایندگان شورا به شوراهای متناظرنظارت شهرستانی(منطقه ای یا ناحیه ای ) ، استانی و کشوری

ج: انتخاب و معرفی نماینده به شورای تعیین شهریه شهرستان ، منطقه یا ناحیه

د: انجام هر نوع فعالیت آموزشی ، پرورشی و خدماتی که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و در راستای اهداف شورا و به منظور کیفیت بخشی کارکردهای  آموزشی و پرورشی، مراکز غیردولتی می باشد.

ماده ۳ – نحوه تشکیل و ترکیب شورای هماهنگی مراکز غیر دولتی شهرستانها، مناطق یا نواحی

الف – در شهرستان، منطقه یا ناحیه ای که بیش از ۵۰ موسس دارد ۷ عضو انتخاب می شود که ترکیب آن به شرح زیر می باشد: [۳ موسس از آموزشگاههای زبان خارجی + ۳ موسس از آموزشگاههای علمی آزاد + ۱ موسس از مراکز پرورشی]

ب – در شهرستان، منطقه یا ناحیه ای که بین ۱۵ تا ۵۰ موسس دارد ۵ عضو انتخاب می شود که ترکیب آن به شرح زیر می باشد:
[۲ موسس از آموزشگاههای زبان خارجی + ۲ موسس از آموزشگاههای علمی آزاد  + ۱ موسس از مراکز پرورشی ]

ج – در شهرستان ، منطقه یا ناحیه ای که تعداد موسسان آنها بین ۳ تا ۱۵ موسس است ۳ عضو انتخاب می شود .

د – در شهرستان ، منطقه یا ناحیه ای که تعداد موسسان کمتراز ۳ موسس باشد شورای مستقل تشکیل نمی شود، موسس یا دو موسس این شهرستان، منطقه یا ناحیه در شورای تعیین شهریه و نظارت شهرستان ، منطقه یا ناحیه شرکت می کنند.

تبصره ۱: انتخابات شورای شهرستان، منطقه یا ناحیه با حضور حداقل  موسسانی که مرکز دایر دارند انجام می شود واعضای شورا  با رأی کتبی انتخاب می شوند و چنانچه در جلسه اول تعداد حاضرین به حد نصاب فوق نرسد انتخابات در جلسه بعدی که حداکثر یک هفته بعد می باشد برگزار می شود و  با حضور تعداد حاضرین رأی گیری بعمل می آید.

تبصره ۲:جنانچه شهرستان ،منطقه یا ناحیه فاقد مرکز دایر در هریک از انواع  مراکز ( زبان خارجی ، علمی آزاد ، پرورشی ) باشد موسسان از نوع مرکزی که آمار بیشتری را دارد انتخاب می شوند.

تبصره ۳:هر موسس حقیقی یا نماینده حقوقی صرفا در یک شهرستان ،منطقه یا ناحیه مجاز به داوطلب شدن از یک نوع از مراکز (علمی آزاد ، زبان خارجی یا پرورشی ) می باشد.

تبصره ۴: در انتخابات شورای شهرستان ، منطقه یا ناحیه به ازای هر نوع مرکز یک نفر عضو علی البدل انتخاب می شود تا عنداللزوم در شورا عضویت نماید.

ماده ۴ – نحوه ، تشکیل و ترکیب شورای هماهنگی موسسان مراکز غیر دولتی استان

الف – شورای هماهنگی موسسان مراکز شهرستان، منطقه یا ناحیه از بین اعضای خود یک نفر را انتخاب و جهت عضویت در مجمع عمومی شورای هماهنگی موسسان استان به مدیرکل آموزش و پرورش استان معرفی می نمایند.

ب- مجمع عمومی  شورای هماهنگی موسسان استان با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان و شرکت حداقل   اعضاء ، ۱۱موسس حاضر در جلسه را به عنوان عضو اصلی و ۳ موسس را به عنوان عضو علی البدل  تحت عنوان شورای هماهنگی موسسان مراکز استان انتخاب می کنند.

ماده ۵ – نحوه  تشکیل و ترکیب شورای هماهنگی موسسان مراکز غیر دولتی کشوری

الف-  شورای هماهنگی موسسان مراکز استان از بین اعضای خود یک نفر را انتخاب و از طریق مدیر کل آموزش و پرورش استان جهت عضویت در مجمع عمومی شورای هماهنگی موسسان کشوری به اداره کل مدارس و مراکز غیر دولتی معرفی می نمایند.

ب- مجمع عمومی شورای هماهنگی موسسان کشوری با حضور مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی و شرکت حداقل   اعضاء ،۱۳ موسس را به عنوان عضو اصلی و ۳ موسس را به عنوان عضو علی البدل تحت عنوان شورای هماهنگی موسسان مراکز کشوری انتخاب می کنند.

تبصره ۱: در صورتیکه عضو اصلی شورای هماهنگی موسسان در هر یک از سه سطح (کشوری و استانی و شهرستانی، منطقه ای یا ناحیه ای)  به هر دلیلی از جمله فوت ،        استعفاء و یا فعالیت مرکز عضو شورا متوقف شود و یا به هر دلیل دیگر امکان ادامه عضویت برای عضو یا اعضاء  اصلی شورا وجود نداشته باشد، عضو علی البدل به ترتیب بیشترین رای جایگزین می شود.

تبصره ۲: مدت دوره عضویت اعضای هر یک از مجامع استانی و کشوری و شوراهای شهرستان،منطقه یا ناحیه ، چهار سال بوده و انتخاب آنان در دوره های بعدی بلامانع است.
تبصره۳: زمان و نحوه برگزاری انتخابات اولین دوره و دوره های بعدی شورای هماهنگی موسسان مراکز  شهرستانی ، منطقه ای ، ناحیه ای و  تشکیل شوراهای هماهنگی موسسان مراکز استانی و کشوری را شورای سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت مرکزی را تعیین و ابلاغ می نماید . برای انتخابات و تشکیل شوراها در دوره های بعدی، چهار ماه قبل از اتمام مدت دوره قبلی اطلاع رسانی لازم انجام گیرد .

ماده ۶ – مسائل اداری و مالی:

الف – احکام اعضای شورای هماهنگی موسسان شهرستانی، منطقه ای ،ناحیه ای و استانی و  کشوری به ترتیب توسط مدیر آموزش و پرورش شهرستان ،منطقه یا ناحیه مربوطه ، مدیرکل آموزش و پرورش استان مربوطه و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی  صادر می شود.

ب – هریک از شوراهای هماهنگی موسسان شهرستانی ، منطقه ای یا ناحیه ای و استانی و کشوری موظفند حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء ، اولین جلسه خود را تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس ، نایب رئیس دبیر و خزانه دار خود اقدام کرده وبه ترتیب به اداره آموزش و پرورش مربوطه ، اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره کل مدارس و مراکز غیر دولتی اعلام نمایند.

ج – هریک از شوراهای سه سطح شهرستانی، منطقه ای یا ناحیه ای و استانی و کشوری موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به ترتیب برای اداره آموزش و پرورش شهرستان ، منطقه یا ناحیه مر بوطه ، اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه و اداره کل مدارس و مراکز غیر دولتی ارسال کنند.

د: شوراهای هماهنگی موسسان می توانند با جذب کمکهای مالی افراد حقیقی یا حقوقی خیر یا موسسان مراکز غیردولتی، هزینه های جاری شورای موسسان را تامین کنند.

تبصره:  دستورالعمل نحوه جمع آوری کمک های موسسان و چگونگی هزینه کرد آن را ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی تهیه و پس از تایید شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می نماید.

این دستورالعمل در ۶ ماده ۱۰تبصره در چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی در تاریخ شانزدهم اسفند ماه ۹۵ به تصویب رسید.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: