دبیر شورای عالی آموزش و پرورش:

اصل را باید در آموزش و پرورش «تربیت» قرار دهیم

نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش: ارزشیابی که امروز و در طول دهه‌های گذشته در آموزش و پرورش ما حاکم بوده ارزشیابی دانش محور بوده است و ما معلومات و محفوظات دانش‌آموزان را در سطوح مختلف می‌سنجیدیم که این موضوع به طریق ارزشیابی توصیفی، ارزشیابی کمی و پایانی انجام می‌گرفت. اصل را باید در آموزش و پرورش «تربیت» قرار دهیم و به سمت تربیت دانش‌آموزان برای خودکنترلی و مدیریت برخورد پیش برویم. ضمن اینکه به مصون‌سازی دانش‌آموزان بیندیشیم؛ تجربه نشان داده است که محدودیت‌ها به تنهایی جوابگو نیست.

به گزارش عیارآنلاین، مهدی نویدادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش،‌ اظهار داشت: نهصد و چهلمین جلسه شورای عالی با حضور وزیر آموزش و پرورش و اعضا تشکیل شد و از آنجایی که این جلسه، اولین جلسه در زمان وزارت آقای دانش آشتیانی بود به طور طبیعی اعضای شورا، انتصاب وی را تبریک گفته و برخی از دیدگاه‌های خود را بیان کردند و وی نیز متقابلاً دیدگاه و نظرات خود را بیان کرد.

وی ادامه داد: یکی از بحث‌هایی که توسط اعضای شورا مطرح شد، ضرورت مواجهه هوشمندانه و فعال آموزش و پرورش با شبکه‌های مجازی است؛ در عین حال که باید از فرصت‌ها حداکثر استفاده به عمل آید مراقب تهدیدهای این فضا هم باشیم.

نوید ادهم اضافه کرد: وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این مسأله و بحث استراتژی خود تاکید کرد که اصل را باید در آموزش و پرورش «تربیت» قرار دهیم و به سمت تربیت دانش‌آموزان برای خودکنترلی و مدیریت برخورد پیش برویم. ضمن اینکه به مصون‌سازی دانش‌آموزان بیندیشیم؛ تجربه نشان داده است که محدودیت‌ها به تنهایی جوابگو نیست.

وی با بیان اینکه موضوع اصلی جلسه بررسی چارچوب ارزشیابی شایستگی محور بود، گفت: ارزشیابی که امروز و در طول دهه‌های گذشته در آموزش و پرورش ما حاکم بوده ارزشیابی دانش محور بوده است و ما معلومات و محفوظات دانش‌آموزان را در سطوح مختلف می‌سنجیدیم که این موضوع به طریق ارزشیابی توصیفی، ارزشیابی کمی و پایانی انجام می‌گرفت.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: در حکم ۲-۱۹ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره شده است که باید ارزشیابی به سمت ارزشیابی شایستگی محور پیش رود و توانمندی‌های دانش‌آموز در حوزه نظر و در عمل سنجیده شود؛ به عبارتی همانگونه که دانش دانش‌آموزان سنجیده می‌شود، تربیت اجتماعی، سیاسی، هنری و اقتصادی آنها را نیز بتوانیم بسنجیم که بحث جدی است.

وی تصریح کرد: این موضوع بسیار جدی است و یکی از نقاط تحول آفرین نظام آموزش و پرورش کشور است که کلیات این امر مورد بررسی قرار گرفت و اعضا نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند که ادامه و تصویب مواد به جلسات آینده موکول شد.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: