قائم مقام وزیر بهداشت:

اقدامات موازی در پرونده الکترونیک سلامت هزینه بر است

حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت: طبق بند الف و ب ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم مبنا ایجاد و عملکرد سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان است که ایجاد شده و هم اکنون در حال کار موفق و موثر است. بنابراین باید از اقدامات موازی و ایجاد هزینه برای کل نظام سلامت و ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات اجتناب شود.

به گزارش عیارآنلاین،  دکتر ایرج حریرچی در خصوص وضعیت فعلی پرونده سلامت الکترونیک، افزود: با اقدامات وسیع وزارت بهداشت هم اکنون سامانه سیب در سراسر کشور مستقر است و برای ۵۰ میلیون نفر از ایرانیان پرونده الکترونیکی سلامت تشکیل شده و بیش از ۲۰ میلیون نفر، از یک تا چندین خدمات بهداشتی درمانی دریافت کرده اند.

وی در خصوص مبانی قانونی استقرار این پرونده گفت: طبق ماده ۳۵ قانون برنامه پنچم به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت قرار است اقدامات مربوطه انجام ‌شود همچنین طبق بند الف همین ماده وزارت بهداشت مکلف است با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

معاون کل وزارت بهداشت افزود: بر اساس این بند، تمامی مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه هستند و وزارت رفاه نیز طبق بند ب همین ماده ۳۵ مکلف است با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات‌ درمانی و بیمه‌ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی ‌نماید.

حریرچی در خصوص اقدامات مستقل از طرف بعضی سازمان های بیمه گر در زمینه پرونده الکترونیک سلامت، گفت: طبق بند الف و ب ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم مبنا ایجاد و عملکرد سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان است که ایجاد شده و هم اکنون در حال کار موفق و موثر است. بنابراین باید از اقدامات موازی و ایجاد هزینه برای کل نظام سلامت و ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات اجتناب شود.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: