۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۷
از سوی ISC اعلام شد؛

رشد ۲۴ برابری کمیت تولید علم ایران طی ۱۵ سال

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: روند رشد ۱۵ ساله کل مدارک علمی ثبت شده دنیا در پایگاه بین‌المللی Web of Science و مقایسه آن با کشورهای اسلامی و نیز جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که میزان رشد در کشورهای اسلامی ۷ برابر میزان رشد دنیا و برای ایران بیش از ۲۴ برابر رشد علمی دنیا بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر دهقانی اظهار کرد: بررسی جایگاه دنیا، کشورهای اسلامی و ایران درتولیدات علمی در شش حوزه موضوعی مختلف علوم کشاورزی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و سلامت، علوم انسانی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی نشان می‌دهد که میزان رشد کشورهای اسلامی و بخصوص ایران در ۱۵ سال اخیر در مقایسه با دنیا نیز قابل توجه است. در حوزه علوم کشاورزی میزان رشد دنیا برابر با ۸۱ درصد بوده؛ درحالی‌که در کشورهای اسلامی این میزان ۴۳۳ درصد و در ایران ۱۵۳۵ درصد بوده است.

وی افزود: در حوزه مهندسی و فنی میزان رشد دنیا در ۱۵ سال برابر با ۲۳۸ درصد و برای کشورهای اسلامی ۱۰۵۳ درصد و برای ایران ۳۷۵۳ درصد است. در حوزه موضوعی علوم انسانی رشد علم دنیا منفی یک درصد، ولی در کشورهای اسلامی این میزان رشد برابر با ۱۰۵۳ درصد و برای ایران ۵۷۵۰ درصد بوده است.

سرپرست ISC تصریح کرد: در حوزه علوم پزشکی و سلامت میزان رشد تولیدات علم در دنیا برابر با ۷۹ درصد و برای کشورهای اسلامی ۵۲۳ درصد و برای ایران ۲۴۶۴ درصد، در حوزه علوم طبیعی میزان رشد علم در دنیا ۷۳ درصد و در کشورهای اسلامی ۵۸۰ درصد و ایران ۱۴۹۲ درصد و در نهایت در حوزه علوم اجتماعی میزان رشد علم دنیا برابر با ۸۳ درصد و در کشورهای اسلامی ۹۵۳ درصد و ایران ۱۴۱۶ درصد بوده است.

وی ادامه داد: همچنین میزان تولیدات علم دنیا در تمام حوزه‌های موضوعی رشد ۸۷ درصد بوده، درحالی که این میزان برای کشورهای اسلامی برابر با ۶۳۸ درصد و برای ایران ۲۰۶۷ درصد بوده است و این به معنای آن است که میزان رشد علم در کشورهای اسلامی بیش از ۷ برابر دنیا و میزان رشد تولید علم ۲۴ برابر دنیاست.

سرپرست ISC خاطرنشان کرد:  لازم به ذکر است که سهم تولید علم کشورهای اسلامی در سال ۲۰۰۰ برابر با ۱٫۸ درصد بود که در سال ۲۰۱۵ به ۷٫۲ درصد یعنی ۴ برابر افزایش یافته است. همچنین سهم تولید علم ایران در دنیا در سال ۲۰۰۰ برابر با ۰٫۱ درصد بود که درسال ۲۰۱۵ به ۱٫۵ درصد یعنی ۱۵ برابر افزایش یافته است.

مقایسه درصد رشد تعداد مدارک ثبت شده در حوزه‌های موضوعی مختلف در WOS ( ۲۰۱۵-۲۰۰۰)

 َتمام موارد

علوم اجتماعی

علوم طبیعی

علوم سلامت و پزشکی

علوم انسانی

فنی و مهندسی

علوم کشاورزی

حوزه موضوعی

۸۷

۸۳

۷۳

۷۹

۱-

۲۳۸

۸۱

دنیا

۶۳۸

۹۵۳

۵۸۰

۵۲۳

۱۰۵۳

۱۰۵۳

۴۳۳

کشورهای اسلامی( ۵۷ کشور)

۲۰۶۷

۱۴۱۶

۱۴۹۲

۲۴۶۴

۵۷۵۰

۳۷۵۳

۱۵۳۵

ایران

بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر دهقانی خاطرنشان کرد: تعداد مدارک یا کمیت تولید علم تنها یکی از شاخص‌های رشد و توسعه علمی کشور بوده و رشد کمیت تولید علم از شروط لازم برای توسعه علمی است، اما شرط کافی نیست. در توسعه علمی توجه و تاکید به سایر شاخص‌ها از جمله کیفیت تولیدات علمی و استنادات، مشارکت و دیپلماسی علمی، اثرگذاری فناورانه علم، اثرگذاری نوآورانه علم و اثرگذاری اقتصادی علم اهمیت زیادی دارد. بنابراین تکیه صرف به کمیت تولید علم باعث توسعه علمی نخواهد شد.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: