آیا فکری برای هزینه‌های اجرای قانون خدمات پرستاری شده است؟

با نزدیک شدن به مرحله اجرای قانون خدمات پرستاری، این هشدار مطرح می‌شود که اجرای این قانون نیز به‌مانند پرداخت کارانه‌ها برای پزشکان، هزینه سرسام‌آوری را بر کشور تحمیل نمی‌کند؟

قانون خدمات پرستاریبه گزارش عیارآنلاین، شریفی‌مقدم، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری، هفته گذشته از انتقال بسته تعرفه خدمات پرستاری به شورای عالی بیمه خبر داد. وی این اقدام را پس از گذشت ۹ سال از عدم اجرای قانون خدمات پرستاری ، مثبت و بزرگ برشمرد. با نزدیک شدن به مرحله اجرای قانون خدمات پرستاری ، این هشدار مطرح می‌شود که اجرای این قانون نیز به‌مانند پرداخت کارانه‌ها برای پزشکان، هزینه سرسام‌آوری را بر کشور تحمیل نمی‌کند؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: