تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان به معاونت سلامت و تربیت بدنی از طریق بودجه دولتی

حمیدی، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش: محتوا، مضامین و عصاره سند تحول بنیادین را اخذ کردیم و در برنامه های خود درج کردیم. درس تربیت بدنی را ۳ ساعت افزایش دادیم و در آینده با کمبود مربی تربیت بدنی روبرو خواهیم شد که باید آموزش دهیم. تعداد ۴ میلیون و ۵۰۰ دانش آموز تحت المپیاد درون مدرسه ای و تعداد ۲ میلیون و ۵۰۰ دانش آموز نهضت داوطلبی را در ورزش صبحگاهی خود اجرا می کنند. اعتبار هزار میلیارد ریال به تربیت بدنی و سلامت تخصیص داده شد و ما روی منابع دولتی تکیه نکرده ایم، بلکه فعالیت های فوق برنامه برای ما کمک های ویژه ای دارد.

به گزارش عیارآنلاین، مهرزاد حمیدی، درباره فعالیت های تربیت بدنی در مدارس گفت: ارزیابی ها نشان می دهد نسبت به ۳ سال گذشته به خیلی از اهداف خود دست یافته ایم.

وی افزود: روزی که به این معاونت آمدم، فعالیت های جاری و موردی را ملاک کار خود قرار ندادم بلکه ملاک ما فقط تحول بنیادین بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: محتوا، مضامین و عصاره سند تحول بنیادین را اخذ کردیم و در برنامه های خود درج کردیم. سند تحول بنیادین تاکید دارد که ما مسئول شایستگی های همه دانش آموزان هستیم، لذا جمعیت هدف ما ۱۰ میلیون نفر است.

حمیدی ادامه داد: طبق سند باید تمام فعالیت ها در مدرسه اتفاق افتد و ما مدرسه محورانه برنامه ها را اجرا کردیم. همچنین سند به مشارکت والدین، ارکان آموزش و پرورش و جامعه تاکید دارد که ما فعالیت ها را مشارکت محورانه انجام می دهیم.

وی با اشاره به کیفیت محوری فعالیت ها نیز بیان کرد: یکی دیگر از بحث هایی که سند به آن اشاره دارد، رضایت مخاطبین و کیفیت محوری است که ما آنچه با ذائقه مخاطبین مطابقت دارد را شناسایی کردیم و در دستور برنامه های خود قرار دادیم.

حمیدی با بیان اینکه با شعار به مدرسه بازمی گردیم، فعالیت ها را به داخل مدرسه بردیم، گفت: حتی ورزش قهرمانی را نیز به مدرسه بردیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: در حوزه ورزش همگانی، ورزش صبحگاهی، المپیاد درون مدرسه ای، حیاط پویا را پیش بینی کردیم و استعدادیابی های ما ابتدا از درس تربیت بدنی سپس المپیاد درون مدرسه ای، کانون درون مدرسه ای، کانون برون مدرسه ای و در نهایت معرفی به هیئت ها و فدراسیون های ورزشی انجام شد.

۳۳ هزار مربی تربیت بدنی در کشور داریم

وی با بیان اینکه ۳۳ هزار مربی تربیت بدنی در مدارس سراسر کشور وجود دارد، گفت: این درس را ۳ ساعت افزایش دادیم و در آینده با کمبود مربی تربیت بدنی روبرو خواهیم شد که باید آموزش دهیم.

حمیدی یادآور شد: تعداد ۴ میلیون و ۵۰۰ دانش آموز تحت المپیاد درون مدرسه ای و تعداد ۲ میلیون و ۵۰۰ دانش آموز نهضت داوطلبی را در ورزش صبحگاهی خود اجرا می کنند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: مدارس در اثر این طرح ها شاد و تعامل بیشتر شده است و سیطره آموزش و پرورش کاهش یافته و مشارکت ها و همکاری ها پررنگ تر شده است. لذا استرس و اضطراب در مدارس کمتر دیده می شود.

وی تاکید کرد: طی تخصیصی که انجام داده ایم، نسبت به سه سال گذشته شادابی و نشاط در مدارس افزایش یافته که موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود و ما آموزش نهضت فرهنگی و پیشگیری را نیز همزمان انجام می دهیم.

وی در پایان اظهارکرد: اعتبار هزار میلیارد ریال به تربیت بدنی و سلامت تخصیص داده شد و ما روی منابع دولتی تکیه نکرده ایم، بلکه فعالیت های فوق برنامه برای ما کمک های ویژه ای دارد.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: