رئیس سازمان ملی بهره‌وری:

افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک، نیاز فوری کشور است

رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفت: مطالعه در خصوص رابطه خصوصی‌سازی و بهره‌وری نیروی کار نیز به صورت پایلوت در سه بنگاه صنعتی آغاز شده است.

به گزارش عیارآنلاین، رویا طباطبایی یزدی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با حضور در غرفه ایلنا گفت: با توجه به کاهش منابع آبی و گسترش بیابان در کشور، ارتقا بهره‌وری در استفاده از منابع آبی و خاکی به یک نیاز فوری تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: مطالعات کاربردی در این خصوص آغاز شده است و نتایج به نهادهای تصمیم‌گیر ارائه می‌شود.

 رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به خصوصی‌سازی در دو دهه گذشته نیز گفت: مطالعه در خصوص رابطه خصوصی‌سازی و بهره‌وری نیروی کار نیز به صورت پایلوت در سه بنگاه صنعتی آغاز شده است.

منبع: ایلنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: