۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۵

بررسی رتبه بندی دانشگاه های فنی و مهندسی کشور از نظر کیفی در کمیسیون نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی

اعضای کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم ارتقای سطح کیفی مقالات علمی محققان کشور تاکید کرد.

به گزارش عیارآنلاین، از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه ۵۳ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش’رتبه بندی دانشگاه های فنی و مهندسی کشور از نظر کیفی و مقایسه آن با چند دانشگاه در سایر کشورها’ ارائه و مقالات پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی بر اساس رتبه بندی لایدن در سال ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این گزارش با اشاره به اینکه در رتبه بندی لایدن مقالاتی مورد بررسی قرار می گیرند که در بخش مرکزی پایگاه ‘web of science’ درج شده اند، این موضوع نیز مورد اشاره قرار گرفت که مبنای مقایسه در این رتبه بندی تعداد کل مقالات (P) و تعداد مقالاتی که در یک دوره زمانی معین و در یک حوزه علمی در یک درصد بیشترین ارجاعات قرار گرفته اند ۱top%) P ) به نسبت مقالاتی است که بیشترین ارجاعات را داشته اند.
در ادامه این گزارش وضعیت کیفیت مقالات پژوهشی کشور در بازه های زمانی (۱۳۸۵-۱۳۸۸) و (۱۳۹۰-۱۳۹۳) نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که براساس جمع بندی این آمارها، توجه دانشگاه ها در دوره یاد شده به افزایش تعداد مقالات بیشتر از بهبود کیفیت مقالات، معطوف بوده است.
در ادامه گزارش، دانشگاه های صنعتی کشور در بازه های زمانی ذکر شده و براساس مقالاتی که در ۱۰ درصد بیشترین ارجاعات قرار داشته اند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.
همچنین در پایان این گزارش و با توجه به آمارها ارائه شده لزوم افزایش تولید مقالات دارای کیفیت در کشورمان نسبت به دیگر کشورها از جمله عربستان و مالزی مورد تاکید قرار گرفت.
پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون نخبگان به بیان پیشنهادهایی در زمینه لزوم استقرار نظام یکپارچه و مدون ارزیابی عملکرد دانشگاه ها به منظور ارتقای جایگاه دانشگاه در کشور، شکل گیری کارگروه های تخصصی به منظور بررسی و تحلیل روند افزایش و کاهش کمی و کیفی مقالات، بازنگری سیاست های راهبردی حوزه پژوهش، ایجاد فضای رقابت علمی و معنی دار در دانشگاه ها با استفاده از سازوکارهای تشویقی، در نظر گرفتن شاخص های علم و فناوری در نظام نوآوری برای رتبه بندی دانشگاه ها و سیاستگذاری هدفمند به منظور تأثیر تولید مقالات علمی کشور در تولید ناخالص ملی پرداختند.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: