نسخه داروی قاچاق در دست بیماران

سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران: مدیریت تامین داروهای خارج از لیست رسمی کشور ضرورت دارد، برای کاهش قاچاق دارو باید مشوق های قاچاق کاهش یابد و این موضوع نیازمند آن است که نسخه پزشکان در خصوص داروهای خارج از لیست، مدیریت شود.

به گزارش عیارآنلاین، سید مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران، در خصوص تقاضای داروی قاچاق اظهار داشت: هر روز داروخانه ها با بیمارانی مواجه می شوند که نسخه بدست درخواست دارویی را دارند که در لیست داروهای رسمی کشور ثبت نشده است و این به آن معنا است که بیمار به دنبال دارویی است که به صورت قانونی و سراسری در کشور توزیع نمی‌شود و طبیعتا داروخانه نیز قادر به تامین آن نیست.

وی ادامه داد: اغلب اوقات، داروهایی که در لیست رسمی دارویی کشور وجود ندارد، از مسیر قاچاق وارد کشور می شوند و در شبکه‌های غیر قانونی توزیع دارو نظیر ناصر خسرو به بیماران تحویل داده می شود. مگر در شرایطی که دارو توسط شرکت های فوریتی و تک نسخه ای تامین شود که به دلیل زمان بر بودن فرایند تهیه دارو از طریق آن ها، بیمار ناخواسته به سمت بازارهای غیر رسمی سوق داده می شود

سجادی اضافه کرد: داروخانه های سراسر کشور، تنها داروهای ثبت شده در لیست رسمی را در اختیار داشته و صرفا این دارو ها را توزیع می کنند. این درحالی است که داروهای خارج از لیست، از سوی تعداد محدودی از پزشکان برای بیمار نسخه می شوند و این موضوع به خودی خود می تواند مشوق قاچاق باشد.

به گفته سجادی، تقاضای داروی قاچاق، معمولا مبتنی بر نسخه پزشک صورت می گیرد و توجیه شدن مراجعه کنندگان نسبت به این موضوع که داروخانه ها چنین دارویی را در اختیار ندارند، برای داروساز حاضر در داروخانه، بسیار دشوار است و معمولا بیمار در مواجهه اول حاضر به قبول توضیحات داروخانه نیست.

وی ادامه داد: مواجهه با چنین نسخه هایی، شرایط خطرناکی را برای خانواده بیماران ایجاد می کنند. چرا که آن ها با توجه به نگرانی هایی که بابت بهبود بیمار خود دارند، به هر وسیله ای متوسل می شود تا آن دارو را به دست بیاورد.

دبیر انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: راهکار کاهش تقاضای چنین داروهایی این است که پزشکان نسبت به کیفیت داروهای موجود توجیه شوند و چنین داروهایی را نسخه نکند، یا اینکه نظام دارویی کشور، مسیر تامین قانونی چنین داروهایی را تسهیل و ضابطه مند کند.

به گفته سجادی، چرخه داروهای قاچاق در کشور نیاز به بازبینی دقیق دارد. در این چرخه، باید داروهای مورد تقاضای پزشکان بازبینی شوند و آن‌ها را بر اساس نوع و میزان تقاضا دسته بندی کرد.

سجادی با اشاره به این که نسخه پزشکان در خصوص داروهای خارج از لیست، باید مدیریت شود، تصریح کرد: در خصوص تقاضای داروهای اینچنینی، نظام بهداشت و درمان کشور باید به صورت ریشه ای موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و راهکار مبتنی بر واقعیت باید در این خصوص اندیشیده شود.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: