محوریت بومی گزینی در بحث استخدام نیروی آموزش و پرورش

زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش: بومی گزینی در بحث استخدام نیرو محوریت دارد و این مسئله مورد توجه قرار گرفته است. برای نوسازی مدارس در سازمان مدیریت یک ردیف خاص در نظر گرفته شده اگرچه یک ردیف کلی در بودجه با اعتباری حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان وجود دارد که آن مربوط به تمام مناطق محروم کشور است.

به گزارش عیارآنلاین، علی زرافشان با اشاره به تلاش های این وزارتخانه برای تضمین و اجرای مقررات حمایتی از مراکز آموزشی محروم به ویژه مراکز استان سیستان و بلوچستان گفت: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته کارگروه ویژه ای تشکیل شد که در این کارگروه تمام دستگاه های مناطق محروم عضو بودند تا برای ایجاد منابع و امکانات و همچنین تضمین برنامه ها هم افزایی صورت گیرد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: کمیته مناطق محروم پس از بررسی های زیاد ۴ استان را برای اجرای پروژه ها و اقدامات انتخاب کرد که استان سیستان و بلوچستان در رأس آنها قرار داشت.

زرافشان تصریح کرد: خوشبختانه در دولت یازدهم بومی گزینی در بحث استخدام نیرو محوریت دارد و این مسئله مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر برای نوسازی مدارس در سازمان مدیریت یک ردیف خاص در نظر گرفته شده اگرچه یک ردیف کلی در بودجه با اعتباری حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان وجود دارد که آن مربوط به تمام مناطق محروم کشور است، اما خوشبختانه برای استان سیستان و بلوچستان اعتبار خاصی در این حوزه در نظر گرفته شده است .

منبع: وزارت آموزش و پرورش

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: