کارشناس بانکی:

حاکمیت شرکتی قوی مهم ترین ابزار برای مقابله با فساد در شرکت ها و بانک ها است

یک کارشناس بانکی گفت: حاکمیت شرکتی قوی مهم ترین ابزار برای مقابله با فساد در شرکت ها و بانک ها است.

به گزارش عیارآنلاین، مهرداد سپه وند گفت:‌ حاکمیت شرکتی یک انقلاب مدیریتی و نهضت فراگیری است که برای ساماندهی نظام سازمانی و نحوه تعامل ذینفعان در یک سازمان و روش تصمیم گیری از اواخر دهه ۸۰ این نهضت شروع شد.
این کارشناس اقتصادی به ایبنا اظهارداشت: حاکمیت شرکتی قوی مهم ترین ابزار برای مقابله با فساد در شرکت ها و بانک ها است. بالا بودن معوقات، عدم پایداری مدیریت و استمرار سیاست ها از مشکلاتی است که شرکت ها و بانک ها با آنها روبرو هستند.
سپه وند خاطرنشان کرد: راه حل همه اینها استقرار نظام حاکمیت شرکتی است و اگرچه بخش مهمی از قوائد سازمان دهنده مربوط به راهبری شرکت ها در قوانین و مقررات می آید اما بخش عمده ای نیز در قالب اصول و رهنمودها مطرح می شود.
وی ادامه داد: این اصول همان چیزی است که در قالب حاکمیت شرکتی می شناسیم و بخش دیگر آن چیزی است که ما به عنوان قوائد مربوط به رفتار درست می شناسیم. به صورت کلی بخش مهمی از قوانین سازمان دهنده مربوط به شرکت ها و بانک ها در قالب قوانین و مقررات آمده است.
این اقتصاددان گفت: بخش دیگری نیز در قالب اصول و رهنمودها مطرح می شوند و بخشی هم مربوط به راهبری و سازماندهی درست در قالب حاکمیت شرکتی مطرح می شود. با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی در بانک ها در قانون رفع موانع تولید برای بانک های دولتی استقرار حاکمیت شرکتی با زمانبندی مشخصی مطرح شده و بانک ها باید در این جهت تلاش کنند.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: