طی دو سال گذشته، تعداد بانک های با سرمایه زیاد یا کافی از ۱۹ بانک به ۱۳ بانک کاهش یافته است

پژوهشگران در تحقیقی به این نتیجه رسیده اند که افزایش تعداد بانک های با سرمایه اندک (کم سرمایه و به شدت کم سرمایه) بیانگر به خطر افتادن سلامت مالی شبکه بانکی است،از این رو آنها پیشنهاد داده اند که در مقدار سپرده این بانک ها تغییر انجام شود.

به گزارش عیارآنلاین، براساس یک پژوهش انجام شده در بانک مرکزی طی دو سال گذشته، تعداد بانک های با سرمایه زیاد یا کافی از ۱۹ بانک به ۱۳ بانک کاهش یافته است.
نتیجه این پژوهش بانکی نشان می دهد که تعداد بانک های با سرمایه کم از ۹ بانک به ۱۵ بانک افزایش یافته که نشانه وضعیت قرمز در منابع مالی بانکها دارد.
در این بررسی درصد سپرده موجود از ۳۶٫۵۶ درصد در دو سال گذشته به ۵۹٫۳۵ درصد افزایش یافته که نشانه ریسک وارد شده بر شبکه بانکی به لحاظ توانایی پوشش سپرده ها در شرایط بحرانی است. در حقیقت،با افزایش شدید درصد سپرده موجود در گروه بانک های به شدت کم سرمایه که بیش از نیمی از سپرده های شبکه بانکی را به خود اختصاص داده، زنگ خطر بزرگی برای سلامت مالی شبکه بانکی به صدا درآورده است.

نسبت کفایت سرمایه

۱۳۹۳

۱۳۹۴

تعداد بانک

درصد

تعداد بانک

درصد

سرمایه زیاد

۱۳

۴۲٫۴۲

۱۰

۲۱٫۴۵

سرمایه کافی

۶

۲۱٫۰۲

۳

۱۹٫۱۹

کم سرمایه

۳

۱۹٫۶۱

۴

۸٫۸۲

به شدت کم سرمایه

۶

۱۶٫۹۵

۱۱

۵۰٫۵۳

در جمع بندی این پژوهش پیشنهاد شده است: بانک مرکزی باید مقرراتی را در مورد الزام افزایش سرمایه قانونی و سرمایه درجه یک دربازه زمانی خاص و یا کاهش شدت اهرم سازی یعنی وضع محدودیت هایی در فعالیت وام دهی بانک های با نسبت سرمایه قانونی اندک وضع کند.
به نوشته بولتن نیوز، همچنین پیشنهاد شده تا بانک مرکزی همه بانکها را اعم از دولتی و خصوصی به ارایه گزارش فصلی کفایت سرمایه به نفع ذی نفعان و به صورت عمومی ملزم کند.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: