۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۳

۹۵ درصد از سود ۱۰۷ هزار میلیاردتومانی به سپرده‌گذاران پرداخت شد

بررسی صورت‌های مالی ۱۷ بانک نشان می‌دهد در سال گذشته مجموع سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۱۰۱ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان و سود دریافتی از تسهیلات ۸۹ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان و سود حاصل از سپرده گذاری‌ها و سرمایه گذاری‌ها ۱۷ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، بررسی صورت های مالی ۱۷ بانک کشور که صورت های مالی سال ۱۳۹۴ آنها نهایی و تایید شده است، نشان می دهد این بانک ها در سال گذشته ۱۰۱ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان سود علی الحساب به سپرده های مشتریان خود پر پرداخت کرده اند.

این در حالی است که مجموع سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران ۹۷ هزار و ۸۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین در سال گذشته این ۱۷ بانک ۴ هزار و ۱۷۹ میلیارد تومان بیش از آنچه که باید به سپرده گذاران می پرداختند، پرداخت کرده اند.

این بدون در نظر گرفتن حذف حق الوکاله برخی بانک ها و اختصاص آن به سپرده گذار است چرا که برخی بانک ها از جمله بانک ملت سهم حق الوکاله خود را حذف و به سپرده گذاران اختصاص داده است.

همچنین سود بانک ها از محل تسهیلات اعطایی و وجه التزام دریافتی ۸۹ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.

از طرف دیگر بانک ها بخشی از منابع را سپرده گذاری و سرمایه گذاری کرده اند که سود آن در سال گذشته به ۱۷ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین بانک ها سال گذشته از محل سود تسهیلات اعطایی، سود وجه التزام، سپرده گذاری و سرمایه گذاری در مجموع ۱۰۶ هزار و ۷۹۷ میلیارد تومان سود کسب کرده اند که این جدای از سود کارمزدهای دریافتی از محل ارائه خدمات بانکی است.

بنابراین این ۱۷ بانک در سال گذشته ۹۴٫۸ درصد سود حاصل از اعطای تسهیلات، وجه التزام، سپرده گذاری و سرمایه گذاری را در قالب سود به سپرده گذاران پرداخت کرده اند.

جزئیات عملکرد ۱۷ بانک در سال ۹۴ به شرح زیر است.

*بانک انصار

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران۲ هزار و ۸۷۸ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی۳ هزار و ۲۰ میلیارد تومان
مابه التفاوت۱۴۲ میلیارد تومان
سود تسهیلات۳ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک۲۶۸ میلیارد تومان

*بانک پاسارگاد

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران۶ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران۶ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان
مابه التفاوت۱۹۶ میلیارد تومان
سود تسهیلات۵ هزار و ۶۵۶ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک۵۵۰ میلیارد تومان

*بانک سامان

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران۳ هزار و ۴۹ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی

۳ هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان

مابه التفاوت۸۱۵ میلیون تومان
سود تسهیلات۲ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک۱۸۳ میلیارد تومان

*بانک قوامین

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران۹ هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران۱۰ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان
مابه التفاوت۸۹۹ میلیارد تومان
سود تسهیلات۱۱ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک۱۱۷ میلیارد تومان

* بانک آینده

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران۹ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران۹ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان
مابه التفاوت۴۶۳ میلیارد تومان
سود تسهیلات۶ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک۲ هزار و۶۳۶ میلیارد تومان

*بانک دی

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران۲ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران۲ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان
مابه التفاوت۱۳۶ میلیارد تومان
سود تسهیلات۲ هزار و ۳۵ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک۲۸۴ میلیارد تومان

*بانک صادرات

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران

۱۲ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران۱۲ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان
مابه التفاوت۰

سود تسهیلات

۹ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان

*بانک ملت

منافع سپرده گذاران۱۳ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان
منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران۱۳ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان
سود علی الحساب۱۳ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان
<fo< font=””>مابه التفاوت۱ میلیارد و ۸۳۹ میلیون تومان
حق الوکاله۰
سود تسهیلات۱۲ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری بانکهزار و ۸۳۱ میلیارد تومان

*بانک پارسیان

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران۶ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی۸ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان
مابه التفاوت۲ هزار و ۳۲۶  میلیارد تومان
سود تسهیلات۶ هزار و ۳۲ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک۳۰۵ میلیارد تومان

*پست بانک

سود قابل پرداخت به سپرده گذاران۵۲۰ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی۵۲۰ میلیارد تومان
مابه التفاوت۰
سود تسهیلات۷۰۴ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک۵ میلیارد و ۵۵۱ میلیون تومان

*بانک گردشگری

سود علی الحساب پرداختی۵۸۴ میلیارد تومان
مابه التفاوت —
سود تسهیلات۲۴۵ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری ها۵۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان

* بانک مهر اقتصاد

منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران۸ هزار و ۳۷۱ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی۸ هزار و۳۷۱ میلیارد تومان
مابه التفاوت۴۹ میلیارد و ۵۲۷ میلیون تومان
سود تسهیلات۶ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک۲ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان

* بانک اقتصاد نوین

سود قطعی قال پرداخت به سپرده گذاران۵ هزار و ۶۲۷  میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذران۵ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان
مابه التفاوت۳۴۷ میلیارد تومان
سود تسهیلات۵ هزار و ۶۱۸ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک۲۶۹ میلیارد تومان

* بانک کارآفرین

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذارانهزار و ۵۵۸ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختیهزار و ۶۲۰ میلیارد تومان
مابه التفاوت۶۲ میلیارد تومان
سود تسهیلاتهزار و ۹۱۸ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک۱۶۵ میلیارد تومان

*بانک تجارت

منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران۱۱ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران۱۱ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان
مابه التفاوت۰
سود تسهیلات۱۰ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری۳ هزار و ۵۸ میلیارد تومان

* بانک خاورمیانه

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران۴۸۲ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی۴۸۸ میلیارد تومان
مابه التفاوت۶ میلیارد و ۲۹۸ میلیون تومان
سود تسهیلات۵۹۸ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری۵۰۰ میلیارد تومان

*بانک سینا

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران۲ هزار و ۳۶۴ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان
مابه التفاوت۹۵ میلیارد و ۹۵۹ میلیون تومان
سود تسهیلات۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری۶۴۳ میلیارد تومان

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: