جرم انگاری هر گونه موسسه فاقد مجوز از بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه

دولت در لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهادات جدیدی به منظور تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول اندیشیده است.

به گزارش عیارآنلاین، بررسی برنامه ششم توسعه از امروز در مجلس آغاز خواهد شد و نمایندگان مباحث مطرح شده از سوی دولت در قالب برنامه ششم توسعه را بررسی و پس از آن رای گیری خواهند کرد.

یکی از مهم ترین مباحث در بخش بازار پولی، موضوع جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز و شکل گیری بانک های فاقد مجوز است که این موضوع در طول سال های اخیر نیز مطرح بوده و دولت پیشنهاد کرده در این خصوص، ابزارهای جدیدی در طول برنامه ششم توسعه در اختیار بانک مرکزی برای اعمال نظارت و ساماندهی قرار دهد.

همچنین دولت در قالب لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد کرده که هرگونه فعالیت صرافی ها،‌ لیزینگ ها و بانک ها بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده و باید جرم تلقی شود. به نظر می رسد دولت از این طریق به دنبال تامین ابزار و اختیارات نظارتی جدیدی برای بانک مرکزی در راستای حذف شکل گیری بازارهای موازی پولی است.

در یکی از بندهای لایحه برنامه ششم توسعه آمده بانک مرکزی باید سیاست های نظارتی و انتظامی در قبال بانک ها و موسسات غیربانکی را دنبال کند. موضوع اقدامات انتظامی به منظور متوقف کردن چرخه فعالیت موسسات پولی غیرمجاز در اقتصاد ایران طی سال های اخیر مطرح و دنبال شده است.

از سویی در راستای تقویت وظیفه نظارتی بانک مرکزی در طول اجرای برنامه ششم توسعه، دولت به دنبال این موضوع است که نیروی انتظامی همکاری جدی تری با بانک مرکزی در راستای تعطیلی شعب و موسسات غیرمجاز داشته باشد.

انتظار می رود در صورتی که نمایندگان مجلس با پیشنهادات دولت در برنامه ششم توسعه به ویژه در بخش های مربوط به نظارت بانک مرکزی بر بازار پولی کشور موافقت نمایند، در طول سال های آینده می توان شاهد جمع آوری و حذف هرگونه فعالیت غیرمجاز بانکی در اقتصاد ایران بود.

منبع: بانک مردم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: