زن در قانون برنامه اول تا پنجم توسعه

در روزهای بررسی لایحه احکام برنامه ششم توسعه در کشور و چالش‌های پیش‌آمده در راستای بند مربوط به زنان این لایحه، در جدول زیر مروری خواهیم داشت بر بندهای مربوط به زنان و خانواده در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه.

به گزارش عیارآنلاین، در روزهای بررسی لایحه احکام برنامه ششم توسعه در کشور و چالش‌های پیش‌آمده در راستای بند مربوط به زنان این لایحه، در جدول زیر مروری خواهیم داشت بر بندهای مربوط به زنان و خانواده در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه.

موضوعات

برنامه اول

برنامه دوم

برنامه سوم

برنامه چهارم

برنامه پنجم

مشارکت زنان

در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی

الف)هدف کلی/

۱۸-۳- مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی زن.

ج – تصویر کلان برنامه/

۱- جمعیت

خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور/ اعتلاء موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی – اجتماعی جامعه و خانواده

بخش دوم خط مشیهای اساسی /۱۳- مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی ‌زن.

ماده ۷۱ – شورای برنامهریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد:

ن – پیشنهاد برنامههای توسعه مشارکت زنان و جوانان بهویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی

ماده ۱۱۱/

د) تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتـی، نهادهـای مـدنی و تـشکلهای زنـان بـه مجلس شورای اسلامی.

*ماده ۱۹۶-

دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی درصحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید:

ط- پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج جامعه زنان به‌ویژه در فعالیت‌های مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و

حجاب و تحکیم بنیاد خانواده

زنان سرپرست خانوار

*ماده ۵۶ – در اجرای بند (۲) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی، نظام بانکی کشور موظف است در طول سالهای برنامه سوم به نحوی برنامهریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپردههای قرض‌الحسنه پس‌انداز که حداکثر از بیست درصد (۲۰%) آن تجاوز نمیکند، حداقل هفتاد درصد (۷۰%) بقیه را برای تهیه ابزار کار دراختیار کسانی قرار دهد که برای کار کردن امکان تهیه وسایل کار خود را ندارند. این تسهیلات به‌صورت وام بدون بهره بوده وکارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین میکند. بیکاران ساکن در روستاها و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه‌آموختگان بخش‌های فنی وحرفه‌ای دولتی و غیردولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی حداکثر ده میلیون (۰۰۰۱۰ ۰۰۰) ریال معین میشود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرساند، براساس اصل اعتماد و اتخاذ سادهترین شکل اخذ تعهد، ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک‌بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده‌شده را بهنحوی معین کند که واقع‌بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام‌گیرنده باشد.

*ماده ۱۵۸ – مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینهسازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد:

د-برای بهرهگیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینههای مالی، حقوقی، مشاورهای، آموزشی و ورزشی، طرحهای لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خود سرپرست و بیسرپرست مناطق توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته و گروههای محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمانهای غیردولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاههای اجرایی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاههای ذی‌ربط اجرا شوند.

*ماده ۳۰ /

۳- دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصی، تعـاونی و عمـومی) واحـدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری درچـارچوب ضـوابط و اسـتانداردهای مـصوب در شـهرهای آوچـک و متوسط و کلیه روستاهای آشور برای گروههای کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.

*ماده ۶۹/

ج) تــأمین بیمــه خــاص (در قالــب فعالیتهــای حمــایتی)، بــرای حمایــت از زنــان سرپرســت خــانوار و افــراد بی سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست

*ماده ۷۹-

ی) تهیـه و تـدوین طـرح جـامع توانمنـدسـازی زنـان خـود سرپرسـت خـانوار بـا همکـاری سـایر سـازمانها و نهادهای ذی‌ربط و تشکل‌های غیردولتی و تصویب آن در هیئت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.

ل) افزایش مستمری ماهیانه خانوادههای نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحـت پوشـش دستگاههای حمایتی بر مبنای چهل درصد (۴۰%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.

*امور اقتصادى:

/ب) گسترش عدالت اجتماعى با:

۳۵-۷- حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار

*ماده ۲۳۰/

دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها تدوین وتصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان» خانواده مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی – معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.

*ماده ۳۹/

به منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌های اجتماع‌محور و خانواده‌محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:

ج – تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال‌های اجرای برنامه

زنان و کودکان بی‌سرپرست

تبصره ۱۲ – از محل اعتبارات فصل تأمین اجتماعی، معادل چهار هزار و هشتصد میلیارد ریال برای پرداخت مستقیم کمک ‌معاش ماهانه به اقشار کم درآمد شامل خانواده‌ها، زنان و کودکان بی‌سرپرست و…

‌*بخش دوم – خط مشیهای اساسی/۵ -تعمیم، گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی بوسیله تأمین منابع از محل بودجه
عمومی به منظور پرداخت مستمری به اقشار نیازمند، زنان و‌کودکان بی‌سرپرست و معلولین توسعه بیمه‌های اجتماعی و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بیمه خدمات درمانی تا آخر برنامه دوم و پرداخت‌سهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بیمه خدمات درمانی.

*ماده ۱۵۸ – مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینهسازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

د-برای بهرهگیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینههای مالی، حقوقی، مشاورهای، آموزشی و ورزشی، طرحهای لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خود سرپرست و بیسرپرست مناطق توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته و گروههای محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمانهای غیردولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاههای اجرایی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاههای ذی‌ربط اجرا شوند.

اشتغال زنان

*ماده ۱۵۸ – مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینهسازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

ب طرحهای لازم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش‌بینی‌شده در این قانون و متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.

*ماده ۵۴/الف/۱-

دورههای آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مـورد تـصدی کارآنـان، بـه منظـور افـزایش سـطح کارایی و ارتقای مهارتهای شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به‌ویژه از طریق آموزشهای کوتاه‌مدت.

*ماده ۱۱۰/

ج) گسترش حمایت‌های اجتماعی (تأمین اجتمـاعی، بیمـه بیکـاری،ایجـاد، توسـعه و تقویـت سـازوکارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابـری فرصـت‌ها بـرای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب).

*ماده ۲۱۰/

الف) توانمندسازی جوانان، زنان، فـارغ‌التحـصیلان و سـایر افـراد جویـای کار، در راسـتای برقـراری تعـاملات اجتماعی لازم جهت شکلگیری فعالیت واحدهای تعاونی.

*ماده ۱۰۳/

تبصره ۱:

سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.

*ماده ۲۳۰/

دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها تدوین وتصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان» خانواده مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی – معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.

اوقات فراغت و ورزش زنان

*بخش دوم خط مشیهای اساسی /۱۲- توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌ها و اختصاص امکانات به مسائل تربیت بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان.

*تبصره ۶۵ – دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانش آموزان دختر و بانوان، با توجه به حفظ شئون زن درجامعه اسلامی اقدام نماید.

*بخش دوم خط مشیهای اساسی/۱/

۱۲- توجه ویژه در برنامه ریزی‌ها و اختصاص امکانات به مسایل تربیت بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان.

*ماده ۲۳۰/

دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها تدوین وتصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان» خانواده مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی – معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.

تدوین امور حقوقی و قضایی زنان

*ماده ۱۵۸ – مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینهسازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

.ج – با سازماندهی فعالیت‌های مطالعاتی مشترک با دستگاههای مسؤول در قوه قضائیه، طرحهای لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان راتهیه و برحسب مورد از طریق دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

*ماده ۸۹/

هـــ) تــدوین و تــصویب طــرح جــامع توانمندســازی و حمایــت از حقــوق زنــان ، در ابعــاد حقــوقی، اجتمــاعی،اقتصادی و اجرایی در مراجع ذی‌ربط

*ماده ۱۰۰/

د) تأمین آزادی و امنیت لازم، برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان

*ماده ۱۱۱/

ج) انجام اقدامهای لازم، از جمله تهیه برنامههای پیشگیرانه و تمهیدات قـانونی و حقـوقی بـه منظـور رفـع خشونت علیه زنان.

*ماده ۲۳۰/

دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها تدوین وتصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان» خانواده مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی – معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.

باروری زنان

*ج – تصویر کلان برنامه/جمعیت

۱-۱- ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان.

*جمعیت/۱-۵/

الف – تأکید بر آموزش آگاهی بانوان در مقاطع سنی بالقوه باروری، در زمینه مزیتهای کنترل باروری.

سند ملی امنیت بانوان و کودکان

__________

__________

__________

__________

*ماده ۲۲۷/

دولت نسبت به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامهریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد.

تأسیس خانه سلامت دختران و زنان

__________

__________

__________

__________

*ماده ۲۶/

سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی‌های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:

۳- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان.

بیمه خاص زنان

__________

__________

__________

__________

*ماده ۳/

د – تشکیل صندوق‌های بیمهای مورد نیاز ازقبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش‌فرمایان و شاغل غیردائم)، بیمه روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان

 منبع: مهرخانه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: