افزایش مناطق آزاد یا بازکردن معبری بزرگ برای واردات ؟

رئیس خانه صنعت ،معدن وتجارت کرمان گفت : طرح ایجاد مناطق آزاد در شرایط فعلی با تجربه قبلی از عملکرد نادرست این مناطق مطلوب نخواهد بود لذا دولت به جای افزایش مناطق آزاد به دنبال ملزم ساختن این مناطق به رسالت اصلی خوشان باید باشد ، اگر افزایش صورت بگیرد این مناطق به معبری برای واردات بیشتر تبدیل خواهند شد.

به گزارش عیارآنلاین، علی اکبر مشرفی ریاست خانه صنعت ، معدن وتجارت  کرمان در خصوص افزایش مناطق آزاد توسط دولت گفت : فلسفه ایجاد مناطق آزاد یک فلسفه درست وبه جایی بوده است ومناطق آزاد با توجه به وظیفه ای که در قانون برایشان تعریف شده بود می توانستند نقش بزرگی در اقتصاد کشور ایران بازی کنند .

وی ادامه داد : قرار بود که در مناطق آزاد مواد اولیه و کالای نیم ساخته  بدون هیچ واسطه ای وارد شده و در این مناطق تبدیل به کالا شده و مجددا راحت ، بدون هیچ مشکل وگره اقتصادی دوباره صادر شوند  ، لذا این مناطق آزاد می توانستند یک منطقه بزرگی برای جذب سرمایه های خارجی  وایجاد فرصت های بزرگی مانند شغل ،جذب کارگر و ارزش افزوده باشند.

مشرفی افزود :در حال حاضر در عمل این اتفاقات رخ نداده است  وجذب سرمایه وفرصت های شغلی جدیدی ایجاد  نشده و مناطق آزاد ما تبدیل به مناطق وارداتی برای مواد ساخته شده ، گردیده است  لذا به جای اینکه مواد اولیه ونیم ساخته وارد شود وتبدیل به کالای داخلی شده و دوباره صادر گردد، عملا تبدیل شدند به مکانی  که ارز از کشور ما خارج می شود ومواد ساخته شده مصرفی وارد مملکت ما می شود واین مناطق  رسالت اصلی و قانونی خودش را هیچ موقع به طور کامل به منصه ظهور نرساندند .

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت کرمان ابراز کرد : عملی که در حال حاضر در مناطق آزاد در حال اجرا شدن است مطلوب نسیت لذا اگر افزایش مناطق آزاد بر اساس همین فعالیت فعلی این مناطق صورت بگیرد بزرگترین ضربه به تولید ملی و تولید کننده داخلی است .

وی ادامه داد : اگر مناطق آزاد بر روی رسالت خودشان تاکید کنند وبه شکلی عمل نمایند که از وارد کنندگی کالای ساخت شده به صادر کنندگی کالای داخلی برسند ، می توان گفت طرح افزایش مناطق آزاد صحیح و مطلوب است و برای ایجاد ارزش افزوده و ایجاد شغل می تواند تاثیر گذار باشد .

مشرفی با بیان اینکه طرح افزایش مناطق آزاد کارشناسی نیست وباید راه حل بهتری را ارائه داد ، گفت : اگردولت بجای افزایش مناطق آزاد سعی کند همین مناطق موجود را کیفی سازی نماید و آنان را به سمت رسالت اصلی خودشان سوق دهد و در گسترش همان مناطق فعلی تلاش کند بی شک موفقیت بیشتری را کسب خواهیم کرد وبا ارزیابی مناطق مطلوب مناطق فعلی به دنبال آفزایش آنها باشیم موفقیت بیشتری را کسب خواهیم کرد .

وی درایان خاطر نشان کرد : طرح ایجاد مناطق آزاد در شرایط فعلی با تجربه قبلی از عملکرد نادرست این مناطق مطلوب نخواهد بود لذا با توجه به تجربه غیر مفید از مناطق فعلی کاری نادرست و کارشناسی نشده است لذا دولت به جای افزایش مناطق آزاد به دنبال ملزم ساختن این مناطق به رسالت اصلی خوشان باید باشد ، اگر افزایش صورت بگیرد این مناطق به معبری برای واردات بیشتر تبدیل خواهند شد .

منبع:پایگاه اطلاع رسانی کارگران کرمان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: