اختصاص ۳۴ میلیارد تومان برای تجهیز هنرستانها

زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش: در سال جاری مبلغ ۳۴۰ میلیارد ریال در ردیف اختصاصی برای تجهیز هنرستان ها پیش بینی شده است. از محل ۲ درصد درآمدهای حاصله از فروش گاز مبلغ ۶۰ میلیارد ریال و از محل تبصره ۶۴ نیز برای تجهیز هنرستان منابعی درنظرگرفته شده است.

به گزارش عیارآنلاین، علی زرافشان درخصوص بودجه سال ۹۵ آموزش و پرورش گفت: در سال جاری مبلغ ۳۴۰ میلیارد ریال در ردیف اختصاصی برای تجهیز هنرستان ها پیش بینی شده است.

وی افزود: علاوه بر آن از محل ۲ درصد درآمدهای حاصله از فروش گاز مبلغ ۶۰ میلیارد ریال و از محل تبصره ۶۴ نیز برای تجهیز هنرستان منابعی درنظرگرفته شده است که خواهد توانست بخشی از نیازهای تجهیزاتی هنرستان ها را پاسخ گو باشد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش وپرورش ادامه داد: باتوجه به اضافه شدن ردیف ۲ درصد درآمد گاز و تخصیص آن در سال های آینده به نظر می رسد، فرصت مناسبی برای بازسازی تجهیزات کارگاه های هنرستان ها ایجاد شده است.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: