۴ مرد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۴

سند راهبردی گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری تبیین شد

سند راهبردی گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری با حضور قائم مقام وزیر علوم،تحقیقات و فناوری، در دانشگاه گیلان، تبیین شد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد تسلیمی با تأکید بر نقش کلیدی آموزش و پژوهش در توسعه جوامع گفت: هیچ جامعه ای بدون سیستم آموزشی و پژوهشی مناسب توسعه نمی یابد.

وی با اشاره به سند راهبردی گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری کشور، این سند را سندی جامع و در عین حال مختصر و بدون زیاده گویی و مقدمه سازی خواند.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیت تدوین برنامه عملیاتی مناسب پس از اسناد راهبردی، خواهان توجه و همکاری مدیران آموزش عالی برای تدوین این گونه برنامه ها شد.

وی با اشاره به نگاه آسیب شناسانه موجود به مشکلات آموزش عالی در این سند، حرف مشترک حاضران در نشست را رساندن ظرفیت فعلی آموزش عالی به ظرفیت اسمی آن دانست و خواهان همکاری همه اعضای خانواده آموزش عالی برای تحقق آن شد.

در ادامه دکتر احمد رضی رئیس دانشگاه گیلان، سند راهبردی را یکی از اسناد مهمی دانست که جهت گیری آموزش عالی در سال های آینده را مشخص می کند.

وی همچنین سند راهبردی گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری کشور را سندی با زبان تخصصی، دقیق و در عین حال فشرده خواند که نیاز به تفسیر و توضیح دارد.

رئیس دانشگاه گیلان با اشاره به نیاز سندهای راهبردی به برنامه های اقدام و عمل، هدف از تشکیل چنین جلساتی را عملیاتی شدن این اسناد خواند

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: