معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش:

در روند هدایت تحصیلی استعداد و علاقه مربوط به دانش آموز، و بقیه عوامل در حیطه دولت است

زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش: استعداد و علاقه مربوط به دانش آموز است ولی بقیه عوامل در حوزه دولت و آموزش و پرورش قرار دارد./ انتخاب رشته تحصیلی در واقع به معنای انتخاب شغل در آینده است در حالی که در گذشته این موضوع مهم نادیده گرفته می شد./ کاهش جمعیت دانش آموزان شاخه نظری باعث شده تا نیازی به ساخت مدارس نظری جدید نداشته باشیم./ برای تامین فضای آموزشی رشته های فنی و حرفه ای باید ۵۰ درصد به فضاهای هنرستان ها و کارگاه های کشور اضافه شود.

به گزارش عیارآنلاین، علی زرافشان روز یکشنبه در جلسه توجیهی و آموزشی استقرار پایه دهم برای مدیران، معاونان و کارکنان ادارات آموزش و پرورش مازندران در ساری افزود : استعداد ، علاقه ، امکانات و نیاز عوامل تاثیرگذار بر روند انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان است .
وی افزود : استعداد و علاقه مربوط به دانش آموز است ولی بقیه عوامل در حوزه دولت و آموزش و پرورش قرار دارد.
زرافشان با اظهار این که انتخاب رشته دانش آموزان در گذشته تنها بر اساس استعداد و علاقه و بدون توجه به سایر عوامل از جمله نیاز جامعه صورت می گرفت ، گفت : انتخاب رشته تحصیلی در واقع به معنای انتخاب شغل در آینده است در حالی که در گذشته این موضوع مهم نادیده گرفته می شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود : نتیجه ای که طی سال ها از این شیوه انتخاب رشته در مدارس حاصل شد، گسیل داشتن خیل عظیم دانش آموزان به بعضی رشته ها و به دنبال آن رواج بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بوده است.
وی ادامه داد: در هدایت تحصیلی فعلی با نظرات کارشناسی و بررسی چندین ساله سعی شده تا این ضعف ها و نواقص جبران شود .
** تلفیق عوامل مختلف در انتخاب رشته
معاون وزیر آموزش و پرورش یکی از ویژگی های هدایت تحصیلی را تلفیق عوامل مختلف با یکدیگر برای انتخاب رشته دانست و گفت : در شرایط فعلی هنگام هدایت تحصیلی سعی می شود تا دانش آموزان به سمت رشته های تحصیلی متناسب با مشاغل موردنیاز جامعه سوق داده شوند و هم زمان استعداد و علاقه آنان هم مورد توجه قرار می گیرد.
وی افزود : مشاوران برای هدایت تحصیلی دانش آموزان تمامی چهار عامل اثرگذار را مورد توجه قرار می دهند و نتیجه این تلفیق نیز در نظر گرفتن مصلحت دانش آموز و جامعه با هم است.
** چرخش ۱۸۰ درجه ای
زرافشان با اشاره به اینکه بیشتر دانش آموزان در ساختار قبلی آموزش به رشته های نظری روی می آوردند، گفت : وضعیت به گونه ای بود که از سه و نیم میلیون دانش آموز دوره متوسطه ، تنها ۷۰۰ هزار نفر به رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش می رفتند .
وی افزود : اکنون با تغییرات ایجاد شده و تلفیق عوامل مختلف از جمله نیازهای جامعه و بازار کار ، آمار دانش آموزانی که به رشته فنی و حرفه ای می روند از رشته نظری بیشتر شده و هم اکنون در مقابل یک میلیون دانش آموزی که به رشته های نظری رفتند، یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر دیگر در رشته های فنی و حرفه ای تحصیل می کنند .
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت:کاهش جمعیت دانش آموزان شاخه نظری باعث شده تا نیازی به ساخت مدارس نظری جدید نداشته باشیم و ساخت و افزایش هنرستان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود : برای تامین فضای آموزشی رشته های فنی و حرفه ای باید ۵۰ درصد به فضاهای هنرستان ها و کارگاه های کشور اضافه شود.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: