نقدینگی ۹۸۰ هزار میلیارد تومانی و معضل منابع بنگاه های بخش خصوصی

رییس خانه معدن ایران معتقد است، امروز بنگاه های بخش خصوصی در حالی با معضل اصلی کمبود منابع روبرو هستند که بانک ها ۹ تریلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال ( ۹۸۰ هزار میلیارد تومان) منابع مالی را به همراه موسسه های مجاز و غیر مجاز مالی و اعتباری در اختیار گرفته اند.

به گزارش عیارآنلاین، محمدرضا بهرامن در تازه ترین سرمقاله فصلنامه سنگ و معدن آورده است، تسلط دولت در عرصه اقتصاد و وابستگی بسیار پررنگ و تعیین کننده عملکرد بنگاه ها به تسهیلات بانک های دولتی، نقش بخش خصوصی و دیپلماسی اقتصادی را برای یافتن شرکای بین المللی را به حاشیه برده است.
وی براین باور است، نقش مهم تر در حوزه تعامل فعال با بازارهای بزرگ سرمایه در سطح جهان را بخش خصوصی و تشکل هایش ایفا می کنند.
بهرامن می افزاید: درون نگری، اقتصاد کشور را بانک محور ساخته، بنابراین اقتصاد نفتی بانک محور است و وابسته به دولت و شرایطی را فراهم می سازد که در اوضاع کنونی با آن روبرو هستیم.
رییس خانه معدن ایران حجم نقدینگی در اختیار نظام بانکی را ناشی از یک بیماری بزرگ ساختاری دانست که در اقتصاد کشور توانسته نقدینگی را از تولید به مسیری غیراز آن انتقال دهد .
به اعتقاد وی اتخاذ راهبرد مناسب می توانست رشد پایدار صنعتی و معدنی را برای کشور به همراه داشته باشد، اما اکنون حجم نقدینگی مزبور به یک تهدید بزرگ ساختاری برای کل اقتصاد تبدیل شده است.
بهرامن نوشته است، اقتصاد تک محصولی و متکی به رانت نفت، بنگاه های اقتصادی ایران را تک بعدی بارآورده، یعنی تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری و حتی تامین سرمایه در گردش و نقدینگی فقط از محل منابع بانکی مطالبه می شود.
رییس خانه معدن ایران خاطرنشان ساخته است: متولیان وزارت صنعت، معدن وتجارت و بنگاه های بخش خصوصی امروز براین باورند که کمبود نقدینگی اصلی ترین معضل تعطیلی اغلب بنگاه ها و شهرک های صنعتی به شمار می رود.
وی افزوده است: مسوولیت این معضل ( حجم نقدینگی در اختیار نظام بانکی و مشکل کمبود منابع بنگاه ها) برعهده دولت و شبکه بانکی است .
بهرامن این نکته را مطرح ساخته که در شرایط پسا برجام انتظار می رود با جذب سرمایه گذاری خارجی از نقش غیر معمول بانک های داخلی کاسته شود و منابع تامین مالی بنگاه ها متنوع شود، اما بنگاه ها همچنان به اخذ وام از بانک ها متکی شده اند.
به اعتقاد رییس خانه معدن ایران بزرگترین مشکل پیش روی سرمایه گذاری صنعتی و صنعت گستری در کشور ناکارایی های ساختاری و تامین مالی برپایه واسطه گری بانک ها که ماهیت غیر صنعتی دارد.
وی پراکندگی و تعدد نرخ های بهره بانکی ( نرخ تسهیلات اعطایی) را پیامد ریسک بالای اخذ وام از نظام بانکی کشور دانسته و براین باور است که در واقع حجم بالای معوقه های بانکی و چک های برگشتی نفس اهالی صنعت و معدن را برده است.
بهرامن افزوده است: امروز نقش سرمایه گذاری خارجی در فرآیندهای تولیدی و صنعتی بسیار اهمیت یافته و رقابت برای تصاحب این منبع کمیاب در جهان بسیار فشرده است .
به گزارش ایرنا، برپایه آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۳ به میزان ۳۴۱۴٫۲ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ رشد ۴۴٫۵ درصدی را ثبت کرد .

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: