هشدار مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران درخصوص مدیریت نامناسب منابع آب

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران گفت: بانک جهانی در خصوص آثار منفی محدودیت و مدیریت نامناسب منابع آب بر تولید ناخالص ملی کشورهای خاورمیانه بویژه ایران تا سال ۲۰۵۰ میلادی هشدار داد.

به گزارش عیارآنلاین، محسن سلیمانی روزبهانی افزود: بانک جهانی در خصوص «تغییر اقلیم، آب و اقتصاد»، کشور ایران را از اصلی ترین کشورهایی دانست که تحت تاثیر این تغییرات بویژه محدودیت منابع آب قرار خواهند گرفت و در صورت عدم تغییر در رویکردهای حال حاضر توسعه و مدیریت منابع آب این موضوع تا سال ۲۰۵۰ حداقل ۶ درصد رشد منفی تولید ناخالص ملی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: در گزارش بانک جهانی بر این موضوع تاکید شده است که آثار تغییر اقلیم در درجه اول در چرخه آب نمایان خواهد شد و شاهد تبعات آن در حوضه غذا، شهرنشینی، انرژی و سیستم محیط زیست خواهیم بود این در حالی است که با افزایش جمعیت، ارتقای درآمدها و گسترش شهرها تقاضا برای مصرف آب، بیشتر به شکل تصاعدی افزایش می یابد، این در حالی است که دسترسی به منابع آب قابل دسترس نامطمئن تر خواهد بود.

ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست نوشت: وی افزود: در این بین کشورهایی مانند کشورهای خاورمیانه که به طور طبیعی دسترسی محدودتری به منابع آب دارند و در عین حال اقتصاد رو به رشدی را تجربه می کنند با شکنندگی بیشتر در مواجهه با این پدیده روبرو خواهند بود.

سلیمانی گفت: در بخش دیگری از این گزارش به این موضوع اشاره شد که رشد اقتصادی به شکل حیرت آوری یک تجارت تشنه و محتاج آب است، آب فاکتور مهمی در مقوله تولید بوده و دسترسی کمتر به منابع آب منجر به کاهش رشد اقتصادی و به تبع آن ایجاد تصویر ناشفافی از وضعیت اقتصادی خواهد شد.

وی افزود: مدلسازی های انجام شده نشان می دهد که با کاهش آب در بخش های کشاورزی، بهداشت، درآمد و آثار آن بر محیط زیست برخی از مناطق دنیا (بویژه خاورمیانه) شاهد کاهش تولید ناخالص ملی منفی تا سقف ۶درصد و قرار گرفتن در مدار رشد اقتصادی منفی خواهند بود.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران گفت: تغییرات در امکان دسترسی به منابع آب می تواند منجر به تشدید مهاجرت و شعله ور شدن اختلافات مدنی شود و این مسئله می تواند تا حد زیادی موضوع امنیت و به تبع آن تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: با اشاره به نقشه های جهانی تولید شده در این گزارش، کشور ایران را از جمله پرخطرترین کشورهای مرتبط با موضوع دانسته و با استناد به راه حل های ارایه شده در این گزارش موضوع مدیریت منابع آب و توجه ویژه به مدیریت تقاضا به جای تمرکز بر استحصال منابع آب را از اولویت های اصلی کشور برای برون رفت از این شرایط بر شمرد و به این نکته نیز اشاره کرد که ادامه شرایط حال حاضر اکوسیستم های طبیعی بویژه تالاب ها را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.

سلیمانی ادامه داد: این گزارش می افزاید؛ اهداف توسعه پایدار (SDGs) در حوزه های امنیت غذا، بهداشت، تامین آب سالم، ایجاد صنایع و شغل های جدید برای معیشت پایدار بدون تامین آب کافی و مطمئن برای حیات کره زمین و پایداری خدمات اکوسیستمی، دست یافتنی نخواهند بود.

وی گفت: این گزارش ضمن دعوت از همه در به رسمیت شناختن ارتباط در هم تنیده آب برای تامین غذا، انرژی، شهرنشینی و محیط زیست به راه حل های ذیل نیز اشاره دارد:

– بهینه کردن مصرف آب از طریق برنامه ریزی و مشوق های بهتر
– در صورت امکان گسترش تامین و دردسترس قرار گرفتن آب از طریق توجه ویژه به روش های کم خطرتر نظیر تغذیه آب های زیرزمینی و حفاظت از تالاب ها در کنار رویکردهای مهندسی معمول نظیر ساخت سد، بازچرخانی آب و آب شیرین کن ها

– کاهش اثرات سوانح طبیعی نظیر خشکسالی ها و سیل ها از طریق برنامه ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه و انطباق پذیری

وی اظهار کرد: در جمع بندی این گزارش سیاست های هوشمندانه در بخش آب به عنوان یکی از زیربناهای اصلی سیاست های هوشمندانه در بخش اقلیم و سیاست های هوشمندانه توسعه کشورها قلمداد شده است.

منبع: تحلیل ایران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: