استفاده از واژ های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در کتاب های پایه دهم

امانی طهرانی، مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری: بررسی کتاب های تازه تالیف پایه دهم دوره متوسطه از نظر کاربست واژ های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جایگزینی آن به جای واژه های غیرمصوب موجود در کتاب های درسی، در دستور کار قرار گرفته است./ قرار است مصوبات فرهنگستان در تمامی کتاب های این پایه دهم که بالغ بر بیست و پنج جلد است اعمال شود و معادل های فارسی مصوب، جایگزین واژه های غیرمصوب در کتاب های درسی این پایه در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ شود.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر محمود امانی طهرانی با اشاره به اهتمام دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری، افزود: بررسی کتاب های تازه تالیف پایه دهم دوره متوسطه از نظر کاربست واژ های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جایگزینی آن به جای واژه های غیرمصوب موجود در کتاب های درسی، در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهارکرد: برای انجام این کاراز همکاری گروه های آموزش زبان و ادبیات فارسی و واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده می شود.

 مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری تصریح کرد: تا کنون کتاب های فارسی، ریاضی و آمار، هندسه، زیست شناسی و ریاضی (رشته ریاضی-تجربی)از این مجموعه بررسی شده و قرار است مصوبات فرهنگستان در تمامی کتاب های این پایه که بالغ بر بیست و پنج جلد است اعمال شود و معادل های فارسی مصوب، جایگزین واژه های غیرمصوب در کتاب های درسی پایه دهم در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ شود.

منبع: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: