دریافت هرگونه وجهی به غیراز مبلغ قرارداد الکترونیکی در مدارس غیر دولتی ممنوع است

گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی: به منظور تعیین نرخ شهریه مصوب مدارس غیر دولتی مؤسسان مدارس موظفند براساس الگو، اطلاعات لازم را در سامانه نرم‌افزاری مربوطه پیشنهاد داده تا پس از بررسی و تایید، شهریه تصویبی ابلاغ ‌شود. هم اکنون کمیته‌های نظارت مناطق وتیم‌های نظارتی وظیفه بازدید ازمدارس وبررسی عملکرد ثبت نام ودریافت شهریه راعهده دارمی باشند

به گزارش عیارآنلاین، مرضیه گرد درخصوص شهریه مدارس غیردولتی در سال تصحیلی ۹۶-۹۵، اظهار کرد: به منظور تعیین نرخ شهریه مصوب (شهریه ثابت و فوق برنامه) مدارس غیر دولتی مؤسسان مدارس موظفند براساس الگو، اطلاعات لازم رادرسامانه نرم‌افزاری مربوطه (سایت اداره کل مدارس ومراکزغیر دولتی) پیشنهاد تا پس از بررسی و تایید، شورای تعیین شهریه ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحیه میزان شهریه مدارس از طریق نرم افزار محاسبه و شهریه تصویبی ابلاغ می‌شود.

وی افزود: درهنگام ثبت‌نام میزان ساعات فعالیت‌های آموزشی و فوق برنامه به رویت اولیای دانش آموز می‌رسد و موسس مدرسه غیردولتی موظف می‌باشد مطابق برنامه آموزشی شهریه مصوب را با انعقاد قرارداد که به صورت الکترونیکی‌وطی دونسخه ازطریق سامانه چاپ می‌شود از اولیا اخذوبه حساب مدرسه واریز شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده با بیان اینکه دریافت هرگونه وجهی به غیر از مبلغ مندرج در قرارداد الکترونیکی در حین ثبت نام ممنوع است، تصریح کرد: دریافت وجوه خدمات ویژه پس ازتصویب انجمن اولیا وتأیید منطقه وپس از شروع سال تحصیلی امکان پذیراست.

گرد خاطرنشان کرد: هم اکنون کمیته‌های نظارت مناطق وتیم‌های نظارتی وظیفه بازدید ازمدارس وبررسی عملکرد ثبت نام ودریافت شهریه راعهده دارمی باشند و در صورت تخلف مؤسسین، مراتب ازسوی مناطق وادارت کل آموزش وپرورش قابل پی گیری است و ازسوی شورای نظارت استان‌ها ومرکزی برابر ماده ۳۴ قانون تاسیس واداره مدارس و مراکزآموزشی غیردولتی برخورد قانونی صورت می‌پذیرد.

منبع: ایلنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: