۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۸
جزئیات واگذاری اعلام شد

٣ شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار می شوند

سازمان خصوصی سازی، جزئیات واگذاری سهام ۶ شرکت دولتی، از جمله سه شرکت پتروشیمی را اعلام و منتشر کرد.

به گزارش عیارآنلاین، سازمان خصوصی سازی، اطلاعات واگذاری سهام این ۶ شرکت دولتی را با هدف اجرای ماده ٢٣ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منتشر کرده است.

شرکت خدمات کیفیت آریا – اس جی اس، شرکت پتروشیمی کازرون، شرکت صنایع  پتروشیمی دهدشت، همچنین شرکت کالای پتروشیمی، شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تولید نیروی برق سبز، ۶ شرکتی هستند که سازمان خصوصی سازی جزییات واگذاری آنها رامنتشر کرده است.

برپایه این گزارش، جمع کل داراییهای شرکت پتروشیمی کازرون، ٧١٩ میلیارد و ٣۶٠ میلیون ریال، جمع کل بدهیها ٢۴ میلیارد و ٢٠٣ میلیون ریال، همچنین جمع حقوق صاحبان سهام ۶٩۵ میلیارد و ١۵٧ میلیون ریال، سود خالص ١١ میلیارد و ٢١٧ میلیون ریال و تعداد سهام واگذار شده ١٣٠ میلیون و ۵۵٢ هزار و ٢۶۶ سهم و درصد آن نیز ١٩,٧٨ عنوان شده است.

بنابر اعلام سازمان خصوصی سازی جمع کل داراییهای شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت نیز ٩٩۴ میلیارد و ۵٩٣ میلیون ریال، جمع کل بدهیها ۴٧ میلیارد و ٣٠۴ میلیون ریال،جمع حقوق صاحبان سهام ٩۴٧ میلیارد و ٢٨٩ میلیون ریال و سودخالص چهار میلیارد و ٨۴٢ میلیون ریال و تعداد سهام واگذار شده ١٩٢ میلیون و ۶٣٨ هزار و ٢٧۵ سهم و درصد آن ١٩,٨٧ اعلام شده است.

همچنین، جمع کل داراییهای شرکت کالای پتروشیمی ۶٩٢ میلیارد و ٢۵٨میلیون ریال، جمع کل بدهیها ۶٣۴ میلیارد و ٧٨٩ میلیون ریال، جمع حقوق صاحبان سهام ۵٧ میلیارد و ۴۶٩میلیون ریال و سود خالص ١۶ میلیارد و ٨۶١ میلیون ریال، همچنین تعداد سهام واگذار شده چهار میلیون و ٩٢٩ هزار و ٨٢٨ سهم و درصد آن نیز ٩٨,۵٩ عنوان شده است.

بر این اساس، جمع کل داراییهای شرکت خدمات کیفیت آریا – اس جی اس ٣١٠ میلیارد و ٣٩۵ میلیون ریال، جمع کل بدهیها ٢۵۵ میلیارد و ۵۶۴ میلیون ریال، جمع حقوق صاحبان سهام ۵۴ میلیارد و ٨٣١ میلیون ریال و سود خالص ٢۵ میلیارد و ٣٣٩ میلیون ریال و تعداد سهام واگذار شده پنج میلیون و ٧٠٢ هزار و ٣٧۵ سهم و درصد آن ۴۶,۵۵ اعلام شده است.

همچنین اطلاعات واگذاری سهام شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران، جمع کل داراییها ۶٧ میلیارد و ٢٢٣ میلیون ریال، جمع کل بدهیها ۶۵ میلیارد و ١١٠ میلیون ریال، جمع حقوق صاحبان سهام دو میلیارد و ١١٣میلیون ریال و سود خالص ٩ میلیارد و ٩۵٧ میلیون ریال و تعداد سهام واگذار شده یک میلیون و ٢٣١ هزار و ۵۵ سهم و درصد آن  ٩۶,۵۴ را نشان می دهد.
افزون براین؛ اطلاعات واگذاری سهام شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود ٢٠٣ میلیارد و ۵۶ میلیون ریال،جمع کل بدهیها ٩٠ میلیارد و ٩۵ میلیون ریال،جمع حقوق صاحبان سهام ١١٢ میلیارد و ٩۶١ میلیون ریال و سود خالص ۶ میلیارد و ۴٣۴ میلیون ریال و تعداد سهام واگذار شده ٩۵ میلیون سهم و درصد آن ٩۵ عنوان شده است.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: