قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شد

قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد.

به گزارش عیارآنلاین، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری ابلاغ شد؛ این قانون در جلسه علنی ۲۳ فروردین ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره ٢۴٣۴۵  (۹۵٫۳٫۱) از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد.

در متن قانون ابلاغی رئیس جمهوری آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیوست قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم مردادماه  یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی با تصویب دائمی آن موافقت و در جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۲۲٫ ۲ .۹۵ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۵۰٫۱۱۵۸۲ مورخ ۹۵٫۲٫۲۷ مجلس شورای اسلامی واصل شده  جهت اجرا ابلاغ می گردد.

منبع: تسنیم

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: