۳ خرد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۵

شاخص کل قیمت تولیدکننده گاوداری صنعتی به عدد ۲۲۰ رسید

شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری صنعتی در فصل زمستان گذشته به عدد ۲۱۹,۹۸ رسید که در مقایسه با فصل قبل ۰.۲۸ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه گذشته ۲.۳۷ درصد افزایش دارد.

به گزارش عیارآنلاین، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در زمستان ۱۳۹۴ تحت بررسی قرار گرفت.

در این بررسی شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در فصل زمستان ۱۳۹۴ به عدد ۲۱۹,۹۸ رسید که ۲۸ صدم درصد کاهش را نسبت به فصل قبل و ۲.۳۷ درصد افزایش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

همچنین در فصل مورد بررسی شاخص قلم گوساله نر زیر چهار ماه با ۲,۰۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیشترین افزایش روبه‌رو بوده، در حالی که شاخص قلم گاو تلیسه غیرباردار با ۴.۲۱ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، با بیشترین کاهش مواجه بوده است.

این بررسی می‌افزاید: در فصل مورد بررسی شاخص قیمت کل در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵,۱۷ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش و استان یزد با ۲.۷۴ درصد کاهش در شاخص کل نسبت به فصل قبل با بیشترین کاهش روبه‌رو بوده است.

جدول شماره یک – شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری صنعتی کشور

اعداد و تغییرات شاخص در فصل زمستان ۱۳۹۴

گروه

ضریب اهمیت سال پایه

شاخص زمستان ۱۳۹۴

درصد تغییر

زمستان ۱۳۹۴ نسبت به

زمستان ۱۳۹۳ نسبت به

فصل قبل

فصل مشابه سال قبل

فصل قبل

فصل مشابه سال قبل

شاخص کل

۱۰۰,۰۰

۲۱۹,۹۸

۰,۲۸-

۲,۳۷

۰,۰۱-

۴,۵۷

گاو تلیسه غیرباردار

۲,۶۹

۱۲۱,۴۰

۴,۲۱-

۲,۰۸

۰,۶۵

۲۱,۴۸-

گاو شیری

۱۰,۶۸

۱۱۹,۱۹

۰,۲۷-

۱,۳۷-

۴,۰۷-

۶,۸۰

گاو نر داشتی

۱,۴۷

۱۵۹,۱۴

۲,۶۴-

۲,۹۱

۱,۷۸

۳,۸۷

گوساله پرواری

۸,۵۸

۲۴۹,۵۳

۰,۷۰

۴,۴۱

۱,۲۲

۶,۴۳

گاو حذفی شیری وازده

۱۴,۳۵

۲۷۸,۵۷

۰,۱۳-

۶,۴۵

۲,۵۹

۷,۶۸

گوساله نر زیر چهار ماه

۲,۰۸

۱۳۴,۴۴

۲,۰۶

۲۷,۲۵-

۲۴,۶۴-

۳۱,۵۲-

شیر

۵۸,۶۶

۲۲۷,۹۹

۰,۳۷-

۲,۱۵

۰,۴۴

۵,۶۵

کود

۱,۵۰

۲۴۹,۹۰

۰,۵۹-

۱,۳۲

۱,۴۱-

۶,۶۴

جدول شماره دو – شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور

درصد تغییرات شاخص کل به تفکیک فصل در سال‌های مختلف

دوره

نرخ تورم فصلی (درصد تغییر نسبت به فصل قبل)

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل)

نرخ تورم (درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل یا سال مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل)

۱۳۸۹

۸,۹۱

بهار

۰,۸۵

۹,۳۳

تابستان

۳,۰۰

۸,۴۴

پاییز

۳,۰۶

۸,۸۴

زمستان

۱,۸۵

۹,۰۳

۸,۹۱

۱۳۹۰

۱۹,۷۰

۱۹,۷۰

بهار

۰,۱۳-

۷,۹۹

۸,۵۸

تابستان

۸,۴۳

۱۳,۶۸

۹,۹۲

پاییز

۱۰,۹۹

۲۲,۴۲

۱۳,۴۳

زمستان

۱۱,۱۵

۳۳,۵۹

۱۹,۷۰

۱۳۹۱

۶۱,۴۷

۶۱,۴۸

بهار

۱۴,۰۳

۵۲,۵۴

۳۰,۷۹

تابستان

۲۲,۵۵

۷۲,۴۰

۴۵,۸۹

پاییز

۵,۱۹

۶۳,۳۹

۵۶,۱۹

زمستان

۷,۱۹

۵۷,۵۷

۶۱,۴۸

۱۳۹۲

۲۳,۳۶

۲۳,۳۶

بهار

۲,۷۴

۴۱,۹۶

۵۷,۴۳

تابستان

۶,۳۷

۲۳,۲۲

۴۳,۹۲

پاییز

۲,۸۳

۲۰,۴۵

۳۳,۵۳

زمستان

۰,۳۲

۱۲,۷۴

۲۳,۳۶

۱۳۹۳

۷,۰۱

۷,۰۲

بهار

۱,۷۰

۱۱,۶۰

۱۶,۷۲

تابستان

۲,۳۵

۷,۳۸

۱۲,۷۸

پاییز

۰,۴۷

۴,۹۳

۹,۰۲

زمستان

۰,۰۱-

۴,۵۷

۷,۰۲

۱۳۹۴

۲,۸۰

۲,۸۰

بهار

۰,۸۲

۳,۶۶

۵,۱۱

تابستان

۱,۲۵

۲,۵۵

۳,۹۱

پاییز

۰,۵۶

۲,۶۴

۳,۳۴

زمستان

۰,۲۸-

۲,۳۷

۲,۸۰

منبع: ایانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: