نیاز کودی محصولات زراعی و باغی در سال زراعی ۹۶ – ۹۵ برآورد شد

نیاز کودی کشور برای سال زراعی ۹۶ – ۹۵ محصولات زراعی و باغی برآورد می‌شود و تعیین میزان آن در مقدار واردات کود تأثیرگذار خواهد بود.

کامبیز بازرگانبه گزارش عیارآنلاین، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور با بیان اینکه در ابتدای هر سال نیاز کودی کشور برآورده می‌شود، از برگزاری نخستین جلسه برآورد نیاز کود کشور برای سال زراعی ۹۶ – ۹۵ محصولات زراعی و باغی خبر داد.

کامبیز بازرگان گفت: این برآورد با توجه به سطح زیر کشت تک‌تک محصولات و عملکرد مورد انتظار برای آنها که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌شود، صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال اطلاعات میزان سطح زیر کشت گندم در سال ۹۶ – ۹۵ و همچنین عملکرد مورد انتظار در دسترس ما قرار می‌گیرد و در کنار اطلاعاتی که در مؤسسه موجود است، جهت برآورد کودی استفاده می‌شود.

بازرگان افزود: جهت تخمین میزان کود مورد نیاز، اطلاعات استان‌ها و آزمایشگاه‌ها نیز برای آگاهی از وضعیت عناصر غذایی خاک نیز استفاده می‌شود تا میزان کمبود عناصر در خاک تعیین شود.

وی ادامه داد: پس از بررسی اطلاعات، میزان عناصر موجود در خاک را سه دسته کم، متوسط و زیاد دسته‌بندی می‌کنیم و با کنار هم قرار دادن این اطلاعات، نیاز کودی کشور تخمین زده می‌شود.

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور این روش را دقیق‌ترین راه برآورد نیاز کودی مورد استفاده در سطح جهان عنوان کرد که بر مبنای اطلاعات گیاه و خاک به‌دست می‌آید.

بازرگان با اشاره به تلاش دوماهه کارشناسان خبره برای دستیابی به میزان کود مورد نیاز و برگزاری جلسات متعدد در این زمینه تصریح کرد: پس از برآورد نیاز کودی کشور، مقدار و نوع کود مورد نیاز به وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه این برآورد میزان و نوع کود مورد نیاز برای هر محصول به تفکیک هر استان ارائه خواهد شد، تأکید کرد: بیشترین تأکید ما روی تخمین انواع کود مورد نیاز برای شرایط خاکی مختلف و نیازهای مختلف گیاهان است که با استفاده از تجارب کارشناسان میدانی استان‌ها و نتیجه حاصل‌شده از سال‌های قبل اطلاعات به‌دست می‌آیند.

بازرگان در پایان نتایج حاصل از این برآورد را در تعیین میزان واردات کود طی سال تأثیرگذار عنوان کرد و اظهار داشت: تلاش ما اتکا به تولید داخلی و کاهش واردات است.

منبع: ایانا

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: