۱۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۴۰

طرح تحویل حجمی آب از مهمترین پیگیری های سال ۹۵ وزارت نیرو

قائم مقام وزیر نیرو گفت: طرح تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی در برنامه ششم پیگیری می شود و در پیش نویس این برنامه به این مسئله توجه شده و در سال ۹۵ یکی از برنامه های مهم وزارت نیرو، پیگیری موضوع است.

به گزارش عیارآنلاین، ستار محمودی اظهار داشت: ضرورت اجرای طرح تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی از برنامه سوم توسعه کشور مطرح شده بود اما این طرح تا امروز که به پایان برنامه پنجم توسعه رسیده ایم نیز به اجرا درنیامده است.

وی افزود: این طرح برای جلوگیری از اضافه برداشت ها که بیش از پروانه چاهها صورت می گیرد بسیار مهم است.

قائم مقام وزیر نیرو تصریح کرد: طرح تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی در برنامه ششم پیگیری می شود و در پیش نویس این برنامه به این مسئله توجه شده و در سال ۹۵ یکی از برنامه های مهم وزارت نیرو، پیگیری موضوع است.

منبع: تسنیم

۲

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: