براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ مشخص شد

اختصاص ۵۵۹ میلیارد تومان به بخش تولید/ تنها یک درصد درآمد هدفمندی به تولید رسید

مطابق گزارش تفریغ بودجه، دولت در سال ۹۳ مبلغ ۵۵۹ میلیارد تومان معادل یک درصد منابع تحقق یافته جهت اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای حمایت از تولید و صنعت تخصیص داده است.

به گزارش عیارآنلاین ،براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی قرائت شده است : طبق بند دو تبصره ۲۱ ماده واحده، می‌بایست تا مبلغ ۴۲٫۵۰۰ میلیارد تومان به منظور اجرای ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه نان موضوع پرداخت یارانه به سرپرست خانوار و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف، تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع حمایت از تولید و صنعت، تا مبلغ ۴٫۸۰۰ میلیارد تومان به منظور اجرای بندب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مربوط به بخش سلامت و تا مبلغ دو هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار اختصاص می‌یافت.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان معادل ۹۰ درصد منابع تخصیص یافته بابت سهم پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوار ۴۱٫۶۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۵۱۸ میلیارد تومان به صورت غیرنقدی اختصاص یافته و مبلغ ۵۵۹ میلیارد تومان معادل یک درصد منابع تحقق یافته جهت اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بابت حمایت از تولید و صنعت و مبلغ دو هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان معادل ۶ درصد منابع تخصیص یافته جهت اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به بخش سلامت پرداخت شده است.

بر این اساس در حالی که در بودجه ۹۳ دولت می بایست ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از آزاد شدن حامل های انرژی را به بخش تولید اختصاص می داد تنها ۵۵۹ میلیارد تومان از این رقم معادل ۵٫۵ درصد را اختصاص داده است.

منبع: تسنیم

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: