بحران افزایش سن ازدواج در بین دختران روستایی

گسترش شهرنشینی، آموزش عالی و افزایش بهره مندی زنان از آن، افزایش ورود زنان به بازار، بحران های اقتصادی، تحول ارزش های خانواده و زناشویی در جامعه شهری و بیکاری، مهاجرت مردان و جوانان پسر از روستاها به شهر و غیره، موجب تأخیر سن ازدواج و کاهش شانس تشکیل خانواده برای دختران روستایی شده است.

به گزارش عیارآنلاین،با توجه به تحولات جمعیتی و اجتماعی در طول دهه های اخیر در ایران، مسئله اجتماعی تأخیر سن ازدواج یـا بـه تعبیر برخی، پیامدهای منفی ناشی از این امر پدید آمده است و با توجه با بافت اجتماعی، در صورت استمرار میتواند به بحران تبدیل شود و حیات جامعه را تهدید کند.

میزان سن در اولین ازدواج یا احتمالاً پیوستن بخشی از دختران به مجردین قطعی در حال افزایش است و علاوه بر مناطق شهری، در نواحی روستایی نیز این مشکل به طور جدی جلوه کرده است و با توجه به شرایط دختـران روسـتایی و محرومیـت آنهـا از بسـیاری از حقـوق و خدماتی که در نقاط شهری وجود دارد و انگها و ننگهای ناشی از عدم ازدواج و خطر پیوستن به خیل مجردان قطعی به این معضل بیش از پیش اهمیت می بخشد.

صدای محرومیت مضاعف دختران روستایی به گوش برنامه ریزان نمیرسد و با توجه به تحولات جمعیتی و اجتماعی ایران در طول دهه های اخیر، مسئله اجتماعی تـأخیر در سن ازدواج یا کاهش شانس ازدواج برای دختران شهری و روستایی به یک بحران تبدیل شـده اسـت .

طبق آمارهای رسمی، افزایش سن در اولین ازدواج در همه نقاط کشـور، در حـال افـزایش اسـت کـه دشواری تأمین معیشت و بیکاری، افزایش توقعات زنان و مردان جوان، شیوع ازدواج در دوران بعد از سربازی و تحصیلات دانشگاهی و افـزایش دسترسـی زنـان بـه خـدمات اجتمـاعی ماننـد آمـوزش و سختگیری های ناشی از چشم وهم چشمی های رایج، تغییر نگرش بـه ازدواج و زناشـویی و تحـولات مربوط به روابط دو جنس و گسترش شهرنشینی و غیره از جمله دلایل آن می باشد.

خانواده و زناشویی یکی از نهادهای اجتماعی است که در سالیان اخیر تحولات بسیاری در شکل و کارکرد آن پدید آمده است. شواهد بیانگر پیدایش جدی برخـی مشـکلات ماننـد کـاه ش ازدواج و تأخیر در سن ازدواج و پیامدهای اجتماعی آن است. به اعتقاد برخی محققان، این موضـوع، در حـال حاضر یک «مسئله اجتماعی» است، ولی ممکن است در آینده از این مرحله نیز عبور کنـد و بـه یـک «بحران اجتماعی» تبدیل شود.

در طول چند دهه اخیر، مواهب و دستاوردهای توسعه در جامعه روستایی، بیشتر نصـیب مـردان شده است و در کشورهای توسعه نیافته یا درحال توسعه، زنان بیش از مردان از پیامدهای منفی توسعه و تغییرات اجتماعی آسیب میبینند، این توسعه نیافتگی مهمترین مسئله زنان هست و از پیامـدهای منفـی توسعه نیافتگی بیشتر زیان میبینند، زیرا آنهـا در مقایسـه بـا مـردان از موقعیـت اجتمـاعی پـایین تـری برخوردارند و بدیهی است هر قشری از اقشار جامعه که در مقایسه با سایرین در جایگـاه پـایین تری قرار گیرد، از پیامدهای مثبت توسعه کمتر سهم میبرد و عوارض منفی آن بیشـتر نصیبش می شـود.

قیـد و بنـدهای اجتماعی و عرف موجب گرایش جوانان به ازدواج میشد، اعتقادات دینی نیز در ازدواج نقـش مهمـی داشته و دین مشوق ازدواج بوده است، همچنین به دلیل استحکام اعتقادات دینـی در میـان روسـتاییان، تنها رابطه ممکن و قابل قبول جنسی، رابطه زن و شوهری بود که ایـن موضـوع نیـ ز یکـی از دلایـل عمومیت و ازدواج زودرس در مناطق مذکور بوده است.

گسترش شهرنشینی، آموزش عالی و افزایش بهره مندی زنان از آن، افزایش ورود زنان به بازار، بحران های اقتصادی، تحول ارزش های خانواده و زناشویی در جامعه شهری و بیکاری، مهاجرت مردان و جوانان پسر از روستاها به شهر و غیره، موجب تأخیر سن ازدواج و کاهش شانس تشکیل خانواده برای دختران روستایی شده است.

لازم است در تبیین علل و پیامدهای مهاجرتهای روستاشهری، علاوه بر عوامل اقتصادی مانند کمبود درآمد و امکانات، به عوامل اجتماعی – فرهنگی مانند تغییر نگرش جوانان به خانواده و ازدواج، فراهم بودن شانس ازدواج و گزینههای بهتر در شهر نیز توجه شود.

نکته اساسی فشار هنجاری جدی ناشی از «پیردختر شدن» یا خطر تجرد قطعی در نقاط روستایی است که برخلاف جامعه شهری، شرایط سختی را برای این گروه پدید میآورد و لازم است در وسایل ارتباط جمعی، مدارای اجتماعی و تحمل به دور از قضاوتهای تخریبگر در خصوص این دسته از دختران روستایی مطرح شود.

منبع: تهران نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: