مصرف ٧۴٨ میلیون لیتر سوخت مایع در کشور

مصرف سوخت مایع (نفت گاز و نفت کوره) کشور در هفته منتهی به هفدهم مهرماه امسال، به بیش از ٧۴٨ میلیون لیتر رسید.

به گزارش عیارآنلاین، بخشهای مختلف مصرف کننده سوخت مایع از جمله نیروگاههای کشور در بازه زمانی یازدهم تا هفدهم مهرماه امسال ٧۴٨ میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر سوخت مایع مصرف کردند.

در بازه زمانی یادشده ۵٨٧ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر گازوییل و ١۶١ میلیون و ۴٠٠ هزار لیتر نفت کوره مصرف شده است.

بیشترین مصرف گازوییل در هفته منتهی به هفدهم مهرماه امسال با ٩٩ میلیون و ١٠٠ هزار لیتر به روز یکشنبه (دوازدهم مهرماه) و کمترین مقدار مصرف آن نیز با ۵٩ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر به روز جمعه (هفدهم مهرماه) مربوط می شود.

همچنین، بیشترین مصرف نفت کوره با ٢۴ میلیون لیتر به روز یکشنبه (١٢ مهرماه) و کمترین میزان آن نیز با ٢٢ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر به روز پنج شنبه (١۶ مهرماه) مربوط می شود.

بر پایه این گزارش، میانگین مصرف گازوییل در هفته منتهی به هفدهم مهرماه امسال، ٨٣ میلیون و ٨٨۵ هزار لیتر و میانگین مصرف نفت کوره نیز ٢٣ میلیون و پنج هزار لیتر بوده است.

منبع: شانا

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: