شیرین‌سازی آب دریا با بکارگیری انرژی نیروگاه‌های گازی

نیروگاه‌های گازی با قابلیت شیرین‌سازی روزانه ۳ میلیون متر مکعب آب دریا، که معادل مصرف روزانه آب شهر تهران است، ظرفیت مناسبی برای تأمین مصارف شرب بسیاری از شهرهای کشور است.

به گزارش عیارآنلاین، سالانه ۹۴ میلیارد مترمکعب در کشور آب مصرف می شود که از این میزان ۵۲ میلیاردمترمکعب از منابع زیرزمینی آب برداشت می شود که بیش از ۵۵ درصد مجموع مصرف آب کشور است همچنین بیشی از نیمی از دشت های کشور در وضعیت بحرانی منابع زیرزمینی آب قرار دارند و این مسئله با شور شدن آب چاهها، افت شدید تراز آب و فرونشست زمین ها همراه شده است.

استفاده از منابع زیرزمینی آب در حالی اتفاق می‌افتد که قابلیت تولید آب شیرین مورد نیاز از آب دریا در سواحل جنوبی کشور فراهم است. واحدهای شیرین‌سازی آب، واحدهایی هستند که آب دریافتی شامل آب دریا یا چاه را به آب قابل شرب تبدیل می‌کنند. واحدهای شیرین‌سازی آب با دو روش عمده حرارتی یا غشایی آب تولید می‌کنند. در روش حرارتی اساس کار، تبخیر آب توسط انرژی و سپس میعان‌سایز آب تبخیری است. در روش غشایی نیز آب ورودی را با استفاده از غشاهایی با ابعاد بسیار کوچک، به آب قابل شرب تبدیل می‌کنند.

واحدهای شیرین‌ساز آبی که به روش غشایی کار می‌کنند نیاز به مصرف برق برای عبور آب از غشا در فشار بالا هستند اما در روش حرارتی نیاز به حرارت برای تبخیر و سپس میعان ساختن آب است. حرارت مورد نیاز واحدهای شیرین‌سازی آب به روش حرارتی را می‌توان از انرژی اتلافی نیروگاه‌های گازی و بدون مصرف سوخت تامین کرد. نیروگاه‌های گازی با بازدهی ۳۰درصد برق تولید می‌کنند و مابقی انرژی را به صورت حرارت در هوا رها می‌سازند. با استفاده از این انرژی اتلافی برای تبخیر آب و سپس میعان ساختن آن در واحدهای شیرین‌سازی آب بازده مجموعه به ۸۰درصد خواهد رسید. به عبارتی با استفاده از واحدهای شیرین‌سازی حرارتی در کنار نیروگاه‌های گازی علاوه بر افزایش بهره‌وری انرژی می‌توان بدون مصرف سوخت آب شیرین تولید کرد.

خلاصه وضعیت نیروگاه‌های گازی کشور و ظرفیت تولید آب شیرین نیروگاه‌هایی که در سواحل کشور قرار دارند در جدول (۱) نشان داده شده است.

ab shirinkon

به عبارتی نیروگاه‌های گازی کشور توانایی تولیدروزانه ۳ میلیون متر مکعب آب شیرین معادل مصرف روزانه شهر تهران را دارند. پیشنهاد می‌گردد به منظور جلوگیری از شور شدن آب چاهها، افت شدید تراز آب و فرونشست زمین ها به علت برداشت آب از منابع زیر زمینی و همچنین افزایش بهره‌وری انرژی در نیروگاه‌های کشور، واحدهای شیرین‌سازی آب به روش حرارتی در کنار نیروگاه‌های گازی کشور احداث گردد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: