توسعه پایدار کشور با فعالیت های سوادآموزی تسریع می شود

رییس سازمان نهصت سوادآموزی گفت: توسعه پایدار کشور با فعالیت های سوادآموزی تسریع می شود.

به گزارش عیارآنلاین،علی باقرزاده درگردهمایی دوروزه کارشناسان سنجش سوادآموزی استا ن های کشور اظهار کرد: آنچه در طرح ها وبرنامه هاوفعالیت های سوادآموزی اهمیت فراوان دارد خود سوادآموز است وبراین اساس سامانه ی اطلاعات سوادآموزی راه اندازی گردیده است.

وی با تاکید براستفاده کامل استان ها از ظرفیت سامانه سوادآموزی افزود:سامانه سوادآموزی از ابزارهایی است که در جهت تجمیع اطلاعات سوادآموزان کشورتهیه شده ودرکوتاه ترین زمان وضعیت سواد ثبت شده افراد که از بانک های اطلاعاتی مختلف گردآمده را برای کاربران ادارات سوادآموزی مشخص می نماید.

رئیس سازمان نهصت سوادآموزی توجه وتمرکز بر آموزش های رسمی ودانشگاهی به عنوان مبنای سواد را از چالش های حوزه ی سوادآموزی برشمرد وگفت:در تمام دنیا وقتی از آموزش صحبت می شود منظور اموزش های پایه ی فراگیر در سطح جامعه است ودرکشور ما علی رغم وجود افراد بی سوادموضوع سوادپایه وپذیرش اهمیت آن به عنوان یک چالش در سطح مدیران اجرایی همچنان مطرح می باشد.

وی عدم شناخت اهداف سوادآموزی را از دیگر مشکلات این حوزه در حیطه ی دست اندرکاران وکارشناسان برشمرد وبر بازشناسی مبانی واهمیت موضوع کار سواد آموزی تاکید کرد.

معاون سوادآموزی وزیرآموزش وپرورش در ادامه سواد را بدیهی ترین حق انسانی واولیه ی افراددر جامعه واز وظایف دولت عنوان نمود وگفت:بزرگترین موهبت الهی عقل است وزمانی تجلی می یابد که فرد باسواد بوده وزمینه ی یادگیری جدید وجود داشته باشدوبرپایه سواد زندگی انسان جهت یافته ومشارکت مردم افزایش یافته وفرهنگ سکوت وخاموشی که که موجب آسیب رسیدن به یک تمدن می گردد رنگ می بازد.

باقر زاده حس ناتوانی وچالش های اجتماعی ومشکلات فردی وکندی جریان توسعه ی پایداروانسانی در حوزه های محیط زیست،اقتصاد ،صنعت وتکنولوژی وتاثیرمنفی بررشد متعادل شاخص های آموزش،سلامت ورفاه درحوزه توسعه ی انسانی را ازدیگر ابعاد اثرگذار بی سوادی برسرنوشت افراد وجامعه عنوان کرد.

وی شناسایی وجذب افراد بی سواد وکم سواد را آسیب زاترین قسمت درجامعه ی هدف سوادآموزی عنوان نمود وبردقت وظرافت در شناسایی وجذب وارائه آموزش مهارت های پایه وزمینه سازی یادگیری مداوم ومادام العمر به عنوان ماموریت سازمان نهضت سوادآموزی تاکیدنمود.

باقرزاده درک انتفاع وتاثیر سواداموزی ونهادهای مرتبط ،ایجادحس اعتماد به نفس وخودباوری درفردبراثرسوادآموزی،شناخت جامعه ی هدف ؛شرایط وویژگی ها وتهیه وتدوین مختوای متناسب با نیاز مخاطبان ومبتنی برروش وتکنولوژی اموزشی وتوانمندسازی نیروی انسانی توسط معاونت ها وادارات سواداموزی استان ها وشهرستان ها را خواستارشد.

منبع: آموزش‌و‌پرورش

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: