دفاتر ارتباط با صنعت نیازهای کشور را آسیب شناسی کنند

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: دفتر ارتباط با صنعت باید با آسیب شناسی نیازهای کشور تعاملات چندگانه میان نهادهای دولتی و دانشگاه ها را ایجاد کند.

به گزارش عیارآنلاین،وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم در دومین نشست رؤسای کارگروه های تخصصی دفتر ارتباط با صنعت گفت: دفتر ارتباط با صنعت باید با آسیب شناسی جریان ها و فعالیت های موجود تلاش کند تا با برقراری تعاملات چندگانه با سایر نهادها و دستگاه ها، توسعه ارتباطات صنعت و دانشگاه ها را که از وظایف این دفتر و در نهایت وزارت علوم است، به نحو مناسبی گسترش دهد.

وی با تاکید بر نیاز کشور به افزایش ارتباط با نهادهای پژوهشی سایر کشورها، به معاهدات و تفاهم نامه های وزارت علوم با دیگر کشورها اشاره کرده و از آنها به عنوان راه هایی برای استفاده و بهره مند شدن از توانمندی های علمی و فناوری سایر کشورها تأکید کرد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ضمن تشکر از فعالیت های صورت گرفته و دستاوردهای کسب شده در دفتر ارتباط با صنعت، اقدامات و پیگیری های انجام شده از قبیل طرح های افزایش ضریب برداشت میدان های نفتی، تهیه نرم افزارهای مورد نیاز صنعت نفت، ایجاد و توسعه مراکز پردازش سریع، پیگیری طرح های مورد نیاز کشور در حوزه هوافضا، صنایع دریایی و اقدامات صورت گرفته در حوزه گیاهان دارویی را طلیعه ای مطلوب بر فعالیت های وزارت علوم در حوزه ارتباط با صنعت ارزیابی کرد.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: