مصرف ٧۴۶ میلیون لیتر سوخت مایع در کشور

مصرف سوخت مایع (نفت گاز و نفت کوره) کشور در هفته منتهی به دهم مهرماه امسال به حدود ٧۴۶ میلیون لیتر رسید.

به گزارش عیارآنلاین، بخشهای مختلف مصرف کننده سوخت مایع از جمله نیروگاههای کشور در بازه زمانی چهارم تا دهم مهرماه امسال ٧۴۵ میلیون و ۶٠٠ لیتر سوخت مایع مصرف کردند.

در بازه زمانی یادشده ۵٧۶ میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر گازوییل و ١۶٩ میلیون لیتر نفت کوره مصرف شده است.

آمارهای مقایسه ای نشان می دهد که مصرف سوخت مایع کشور در بازه زمانی چهارم تا دهم مهرماه امسال نسبت به هفته پیش یک میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر کاهش داشته است.

این آمارها، همچنین بیانگر آن هستند که مصرف گازوییل نسبت به هفته پیش ١۵ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر افزایش و مصرف نفت کوره نیز ١٣ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر کاهش داشته است.

بیشترین مصرف گازوییل در هفته منتهی به دهم مهرماه امسال با ١٠۴ میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر به روز چهارشنبه (هشتم مهرماه) و کمترین مقدار مصرف آن نیز با ۶٠ میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر به روز جمعه (دهم مهرماه) مربوط می شود.

همچنین، بیشترین مصرف نفت کوره با ٢۶ میلیون و ۵٠٠ هزار لیتر به روز پنج شنبه ( ٩ مهرماه) و کمترین میزان آن نیز با ٢٢ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر به روزهای جمعه (دهم مهرماه) مربوط می شود.

بر پایه این گزارش، میانگین مصرف گازوییل در هفته منتهی به دهم مهرماه امسال، ٨٢ میلیون و ٣٧١ هزار لیتر و میانگین مصرف نفت کوره نیز ٢۴ میلیون و ١۴٢ هزار لیتر بوده است.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: