۱۷ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۳۷

سهم ۱۰ میلیون نفری بخش خدمات از تامین اشتغال کشور

گزارش مرکز آمار حاکی از این است که سهم شاغلان دربخش خدمات ۱۰میلیون نفر و سهم اشتغال در بخش کشاورزی حدود۴میلیون است و بخش صنعت ۷ میلیون و خدمات ۱۰ میلیون نفر را از آن خود کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش‌های خود تعداد شاغلان در بهار ۹۴ را ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام کرد که حدود ۱۰ میلیون و ۴۶۵هزار و ۷۰۷ نفر از این شاغلان در بخش خدمات فعالیت دارند.

شاخص های نیروی کار به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در بهار ۹۴ به گونه ای که نشان می دهد که سهم اشتغال در بخش خدمات از سایر بخش ها بیشتر است. آمارها حاکی از این است که سهم اشتغال در بخش کشاورزی در کل کشور ۱۹٫۲ درصد و۴ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۵۵۸ نفر که ۱۷٫۹ درصد سهم مرد و ۳میلیون و ۲۹۹هزار و ۲۷۸ نفر مرد و ۲۵٫۷ درصد سهم زنان که برابر با ۸۹۰ هزار و ۲۷۹ نفر است، که سهم نقاط شهری۵٫۸درصد که برابر ۹۰۳هزار و ۷۴ نفر است و سهم نقاط روستایی ۵۱٫۶ درصد است که ۳میلیون و ۲۸۶هزار و ۴۸۳نفردر نقاط روستایی مشمول می شوند.

سهم اشتغال در بخش صنعت نیز در کل کشور ۳۳درصد به عبارتی ۷میلیون و ۲۰۵هزار و ۸۴۱ نفر است که سهم مردان ۳۴٫۶ درصد و به عبارتی ۶میلیون و ۳۶۵هزار و ۵۶۹نفر است و سهم زنان ۲۴٫۳درصد که ۸۴۰ هزار و ۲۷۱ نفر می شود. در نقاط شهری این سهم ۳۵٫۸ درصدکه برابر۵ میلیون و ۵۵۱هزار و ۳۱۵ نفر است و در نقاط روستایی این سهم یک میلیون و ۶۵۴هزار و ۵۲۶نفر است.

سهم اشتغال در بخش خدمات نیز حدود ۴۷٫۹ درصد است که برابر با ۱۰ میلیون و ۴۶۵هزار و ۷۰۷ نفر است که در این میان ۴۷٫۵ درصد مرد و ۸ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۲۸۸ نفر مرد و ۵۰ درصد زن که برابر ۱ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۴۱۹نفر زن و ۵۸٫۳ درصد در نقاط شهری که برابر ۹میلیون و ۴۲ هزارو ۱۹۱ نفر است و در نقاط روستایی این سهم ۲۲٫۴ درصد که برابر۱میلیون و ۴۲۳هزار و ۵۱۵ نفر است. همچنین سهم اشتغال ناقص در کل کشور ۹٫۲ درصد که برای مردان ۱۰درصد و زنان ۴٫۷ درصد و در نقاط شهری ۸٫۱ درصد و ۱۱٫۸ درصد در نقاط روستایی است.

 

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: