۱۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۳
در بهار امسال رخ داد

روایت رسمی مرکز آمار از کاهش ۴۵ تا ۵۰درصدی ساخت‌وساز در تهران و سراسر کشور

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار امسال تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تهران و کل کشور به‌ترتیب ۵۰.۵ و ۴۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش عیارآنلاین، در بهار امسال تعداد ۳۵۲۲ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که این رقم نسبت به فصل گذشته (زمستان ۹۲) حدود ۲٫۹ درصد و نسبت به بهار ۹۲ حدود ۵۰٫۵ درصد کاهش داشته است.

مسکن ویژه  - تهرانسر

این تعداد پروانه حدود ۱۰٫۳ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد.

از کل پروانه‌های صادر شده ۱۹ پروانه مربوط به افزایش بنا و ۳۵۰۳ پروانه (۹۹٫۵ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۲٫۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ حدود ۵۰٫۶ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال جاری حدود ۴۶۹۳٫۹ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۳٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۰٫۲ درصد کاهش داشته است.

حدود ۲۲٫۹ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

همچنین متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان حدود ۱۳۴۰ مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود ۱۰۷۹ مترمربع بوده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال ۹۳ بالغ بر ۲۶۴۳۹ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه گذشته حدود ۵۳٫۳ درصد کاهش داشته است.

این تعداد واحد مسکونی ۲۶٫۴ درصد از واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان ۷٫۶ واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۴۷٫۵ درصد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۱۰۱۰٫۶ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۶۲٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۵۲٫۸ درصد کاهش داشته است.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ در ﭘﺮواﻧﻪ‌ﻫﺎی اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۲۸۹ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ‌ﻫﺎی اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺣﺪود ۲۴۳ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.

۲۰۹

از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوانه‌های ﺻﺎدره ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های ﻣﺴﮑﻮنی ۰٫۱ درﺻﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ﻫﺎی ﯾﮏ‌ﻃﺒﻘـﻪ، ۰٫۱ درﺻـﺪ ﺑـﺮای اﺣـﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های دوطبقه، ۱٫۲ درﺻﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های ﺳﻪ‌طبقه، ۴٫۲ درﺻﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﻃﺒﻘﻪ و ۹۴٫۴ درﺻﺪ برای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های ﭘﻨﺞ‌ﻃﺒﻘﻪ و بیش‌تر بوده است.

بر اساس این گزارش پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان می‌دهد که ۳۹٫۶ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمانی‌های اسکلت فلزی، ۶۰٫۳ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه و ۰٫۱ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

*کاهش ۴۵درصدی صدور پروانه ساختمانی در کشور

در بهار امسال تعداد ۳۴۲۳۷ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۵٫۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۸٫۴ درصد کاهش داشته است.

از کل پروانه‌های صادر شده ۳۳۰۲ پروانه (۹٫۶ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۳۰۹۳۵ پروانه (۹۰٫۴ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۴۶٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴۰٫۳ درصد کاهش داشته است.

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﭘﺮوانه‌های ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺪود ۲۰۵۳۹ ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼـﻞ ﮔﺬﺷـته ۴۱٫۴ درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ۳۷٫۴ درصد کاهش داشته است. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎ در ﭘﺮوانه‌های اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۶۶۴ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﭘﺮواﻧﻪ‌ﻫﺎی اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮنی ۵۶۱ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.

تعداد واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﭘﺮوانه‌های ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در بهار امسال ﺑﺎﻟﻎ بر ۱۰۰۲۱۹ واﺣﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ۴۵٫۹ درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ حدود ۴۸٫۲ درصد کاهش داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﭘﺮوانه‌های ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﭘﺮوانه‌های اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۳٫۲ واﺣـﺪ و در ﭘﺮواﻧـﻪ‌ﻫـﺎی اﺣـﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن مسکونی ۳٫۴ واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

مجموع مساحت زمین‌ پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان حدود ۱۲۲۲۹ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۴۱٫۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۷٫۹ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان ۳۹۵ مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۲۸۳ مترمربع بوده است.

از مجموع پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی حدود ۲۴٫۷ درصد برای احداث ساختمان‌های یک‌طبقه ۲۴٫۵ درصد برای احداث ساختمان‌های دوطبقه، ۱۳٫۱ درصد برای احداث ساختمان‌های سه‌طبقه، ۱۱٫۴ درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و ۲۶٫۳ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج‌طبقه و بیشتر است.

پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به‌کار رفته در بنای آنها نشان می‌دهد که ۲۶٫۷ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی ۵۰٫۹ درصد، برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه ۲۱٫۱ درصد، برای ساختمان‌های با آجر و‌ آهن و ۱٫۴ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

منبع : تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: