پیشروی کتاب تعرفه های پزشکی تا حذف کامل دریافتی های غیر قانونی

معاون درمان وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،گفت:کتاب ارزش های نسبی خدمات پزشکی با نظارت بر عملکرد گروه های ارایه کننده خدمت، تا حذف کامل دریافتی های غیر قانونی توسط پزشکان و موسسات پیش خواهد رفت.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر «محمد آقاجانی» گفت: کتاب یاد شده با ۱۸هزار نفر – ساعت کار کارشناسی و انجام مطالعات علمی هشت ماهه تدوین شده است.

آقاجانی گفت: نبود اطلاعات کافی معترضان و عدم اجرای کامل کتاب ارزش های نسبی خدمات سلامت تاکنون، از علل اعتراضات و پیش داوری ها به این کتاب به شمار می آید.

آقاجانی افزود: طی ۲۰ سال گذشته به دلیل ثابت ماندن تعرفه های خدمات درمانی با مشکلات عدیده ای مواجه بودیم که پرداخت هزینه های سنگین از جیب مردم از مهمترین آنها به شمار می رود بنابراین برای حل این مشکل، کتاب ارزش نسبی خدمات، اجرایی شد.

وی اضافه کرد: با توجه به انجام ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ، ﺿﺮورت هماهنگی این پیشرفت ها با ارزش ﻧﺴﺒﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ امری بدیهی محسوب می شد.به همین دلیل تدوین و بومی سازی کتاب ‘تعرفه سلامت ‘ از اسفند سال ۹۲ شروع شد.

وی افزود : در تدوین کتاب یاد شده نظر مدیران، نخبگان و کارشناسان وزارﺗخانه های ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎﻳﻪ، ۲۸ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ – ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺑﻮردﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ اخذ شد.

این مقام مسوول در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، تاکید کرد: هدف از اجرای این کتاب این است که حلقه حفاظت مالی از مردم در مقابل هزینه های سلامت به عنوان مهمترین هدف برنامه تحول نظام سلامت ، تکمیل شود.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: بر اساس مطالعات موسسه ملی تحقیقات سلامت، پرداخت از جیب مردم با اجرای طرح تحول نظام سلامت از ۳۷ به هشت درصد کاهش یافته است.

آقاجانی گفت: همزمان با اجرای کتاب، سهم مردم در بخش بستری از پنج و ۱۰ درصد فعلی به ترتیب به سه و ۶ درصد کاهش خواهد یافت تا قدر مطلق رقم ریالی پرداختی توسط مردم در بیمارستانها افزایش نیابد.

وی تصریح کرد: بیماران بخش خصوصی هم در قالب پرداخت های غیر قانونی مبالغی را به پزشکان پرداخت می کردند که با اجرای کتاب جدید، زمینه حذف این پرداخت های غیر قانونی، ایجاد شده است .

وی افزود: علاوه بر این، پرداخت از جیب مردم در بخش سرپایی به دلیل عدم افزایش تعرفه های بخش خصوصی و افزایش سهم تعهد سازمانهای بیمه گر پایه در حدود ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: افزایش تعرفه فقط به معنای افزایش دستمزد پزشکان نیست بلکه همه گروه ها و خدمات را در برمی گیرد.

آقاجانی اضافه کرد: ممکن است از فرد یا افرادی از جامعه پزشکی اعتراض هایی شنیده شود اما واقعیت این است که اغلب اعضای جامعه پزشکی از این کار حمایت کرده اند و دلیل این اعتراضات عدم اطلاع کافی و عدم اجرای کامل کتاب تا کنون بوده است.

معاون وزیر بهداشت افزود: در کتاب ارزش های نسبی، تعرفه سزارین بیشتر از تعرفه زایمان طبیعی بود این درحالی است که در کتاب تعرفه سلامت ۱۳۹۳ با توجه به سیاست های افزایش جمعیت و برنامه تحول نظام سلامت، تعرفه زایمان طبیعی افزایش یافته است.

آقاجانی افزود: جهت گیری مشوق مالی از جمله تعرفه ها در رشته های مادر پزشکی مانند داخلی کودکان و بزرگسالان، جراحی عمومی، بیهوشی، زنان و زایمان، عفونی و برخی از دیگر رشته های کلیدی طب در نظام درمانی کشور، مدت ها مغفول مانده بود.

وی یادآور شد: تاثیرات بلندمدت این مشکل می تواند با تغییر و انحراف مسیر نظام آموزش پزشکی، طب های مادر را در کشور تهدید کند .

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: خوشبختانه زمینه احیای طب های مادر در کشور با سیاست گذاری های به موقع و در کتاب جدید ارزش نسبی خدماتی درمانی با اهمیت یافتن طب بالینی از طریق تعرفه گذاری خدمات ویزیت و مشاوره بستری فراهم شده است.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: