۲۲ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۴

معاون وزیر راه: مغایرت های طرح تفصیلی تهران با طرح جامع مورد بررسی قرارگرفت

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه وشهرسازی گفت: با برگزاری ۶ جلسه بررسی مغایرتهای طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب ۱۳۸۶، موضوع طی نامه ای به استاندار تهران، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام شده است.

به گزارش عیارآنلاین از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به دنبال ۶ جلسه بررسی مغایرتهای طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ و در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از باغات و فضای سبز شهری و در نظرگرفتن محدودیتهای جدی منابع آب، با بهره گیری از نظرات کمیته فنی شورایعالی و پیشنهادات شورای اسلامی و شهرداری تهران، به منظور انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع و محدود نمودن حداکثری جمعیت پذیری شهر تهران، در جلسه مورخ ۱۹ آبان ماه به شرح زیر تصمیم گیری کرد:

مسکن- تهران

۱ – تایید نظر کمیته فنی شورایعالی در خصوص تغییرات در پهنه های طرح جامع با قید ضرورت بررسی مجدد کلیه تغییرات در پهنه های اصلی و زیرپهنه های طرح جامع ظرف مدت ۳ ماه توسط دبیرخانه شورایعالی و ارائه آن به شورایعالی جهت تصمیم گیری نهایی. در هر صورت شهرداری تهران موظف است به هنگام صدور پروانه ساختمانی در تمامی پهنه ها ضوابط و مقررات و هم چنین کاربری های تعیین شده از سوی طرح جامع را رعایت نماید. پروانه های مغایر صادره واجد حقوق مکتسبه برای ذینفع و شهرداری نمی باشد.

۲ – لغو تمام تغییرات کاربری هایی که در اجرای بند ۴ پیوست ۵ سند اصلی طرح جامع تثبیت شده اند در صورت مغایرت اساسی با طرح جامع و صدور هرگونه پروانه ساختمانی در اراضی با کاربری تثبیت شده (کاربری های خدماتی ۷گانه) صرفاً براساس کاربری اولیه در طرح جامع مصوب. (هرگونه تغییر در کاربری های تثبیت شده باید بنابه درخواست شهرداری تهران و پس از احراز تامین کاربری مربوطه و تصویب کمیسیون ماده ۵، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارائه گردد).

۳ – ضرورت پیگیری تهیه طرحهای موضعی و موضوعی مندرج در پیوست ۴ سند اصلی طرح جامع براساس برنامه زمانبندی که ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه شورایعالی با همکاری شهرداری تهران تنظیم و به تصویب شورایعالی خواهد رسید.

۴ – الزام تهیه سند اساس طرح جامع توسط وزارت راه و شهرسازی (به منظور تعیین حدود صلاحیت مراجع قانونی مربوطه در انجام تغییرات طرح تفصیلی) و ارائه آن به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ظرف مدت ۲ماه جهت تصویب نهایی

۵ – توصیه تشکیل مجدد ‘نهاد مطالعات و پایش طرحهای توسعه شهری تهران’ از سوی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران با تاکید بر ارزیابی و آسیب شناسی عملکرد تجربه قبلی و بازآرایی تشکیلات، ضوابط و نظامات مالی مرتبط

۶ – الزام تعیین عملکردهای مجاز به استقرار در هریک از زیرپهنه های طرح تفصیلی و ارائه راهکار تضمین امکان تحقق پذیری کاربری های خدماتی شهری توسط شهرداری تهران و ارائه آن ظرف مدت ۶ماه به شورایعالی شهرسازی و معماری جهت تصویب نهایی

۷ – ارائه گزارش آخرین وضعیت ‘اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری’ موجود به عنوان اصلی ترین فرصتهای توسعه پایدار شهر تهران و اقدامات انجام شده برروی اراضی موصوف از زمان ابلاغ طرح جامع شهر تهران به همراه برنامه شهرداری برای اراضی باقیمانده ، از سوی شهرداری تهران ظرف مدت ۳ ماه به شورایعالی

۸ – بازنگری و ارائه پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری با رویکرد حفظ حداکثری باغات موجود شهر تهران توسط دبیرخانه شورایعالی با همکاری شورای اسلامی شهر تهران ظرف مدت ۳ماه و ارائه به شورایعالی برای تصویب نهایی

وزارت راه و شهرسازی موظف است اقدامات لازم به منظور بازنگری طرح جامع شهر تهران را ترجیحا از طریق نهاد موضوع بند۵ این مصوبه و یا راسا با بهره گیری از توان و تجارب مهندسان مشاور داخلی و خارجی توانمند و دارای صلاحیت به انجام رساند.

دبیرخانه شورایعالی مسئول نظارت بر اجرای صحیح این مصوبه بوده و به منظور اطمینان از حصول نتیجه لازمست ساختار ویژه انجام این مسئولیت و همچنین مکانیزم پایش مستمر تغییرات کالبدی شهر تهران (داخل محدوده و حریم) را به نحو مقتضی تجهیز نماید و در همین راستا شورایعالی بر ضرورت امکان دسترسی بدون محدودیت دبیرخانه شورایعالی به کلیه اسناد و اطلاعات و نقشه های سامانه صدور پروانه شهرداری تهران و اطلاعات دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران تاکید می کند.

دبیرخانه شورایعالی موظف است گزارش مربوط به اقدامات انجام شده در راستای این مصوبه را در دوره های سه ماهه به شورایعالی گزارش کند.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: