مدیرکل دفتر صادرات گمرک ابلاغ کرد

مصوبات جدید شورای اقتصاد درباره محدودیت‌های صادراتی

با ابلاغ مصوبات جدید شورای اقتصاد درباره محدودیت های صادراتی، عوارض صادرات قراضه فلزات ۸۰درصد شد.

به گزارش عیارآنلاین، حسن علیدوستی مدیرکل دفتر صادرات گمرک اعلام کرد: پیرو بخشنامه ردیف ۸۴-۳۰/۲/۹۳ و بخشنامه های پیروی درخصوص اعلام ضوابط صدور کالاهای مشمول محدودیت و ممنوعیت های صادراتی ، به پیوست تصویر نامه شماره ۴۲۰۳۴/۲۱۰/۹۳- ۳/۸/۹۳ دفتر مقررات صادرات و واردات همراه با تصویر مصوبه شماره ۸۹۸۴۳- ۲۹/۷/۹۳ شورای اقتصاد در موردتغییرات فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتی ارسال و اعلام میدارد:

واردات- صادرات- گمرک

۱- اقلامی که قبلا صادرات آن مشمول اخذ مجوز و یا ممنوعیت بوده و طی بخشنامه های مربوطه جهت اجراابلاغ گردیده است همچنان بقوت خود باقی می باشد
۲- اجرای تغییرات اخذ عوارض مربوط به اقلام (موضوع لیست پیوست) که بر اساس تصمیم شورای اقتصاد مشمول کاهش و یا حذف عوارض قبلی گردیده از تاریخ صدور نامه صدرالذکر(۳/۸/۹۳) می باشد و در سایر موارد تاریخ وصول عوارض تعیین شده بر اساس تبصره ۳ بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه سه ماه پس از تاریخ یاد شده می باشد
۳- با عنایت به مفاد مصوبه مورخ ۶/۱۰/۸۹ صادرات شمش حاصل از قراضه فلزات مشمول عوارض صادراتی به میزان ۷۰درصد می باشد.
۴- با توجه به ردیف ۳ جدول ضمیمه، عوارض صادرات قراضه فلزات به میزان ۸۰درصد تعیین گردیده است.
بدیهی است صادرات کالاهای فهرست پیوست که قبلا ممنوع بوده و در این بخشنامه مشمول عوارض شده است با پرداخت عوارض مربوطه امکانپذیر می باشد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

۲۳

۲۴

۲۵

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: