۱۵ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۲

مراحل قیمتگذاری نفت خام ایران

قیمت رسمی نفت خام ایران پس از ٦ مرحله بررسی در اختیاروزیرنفت برای تصویب نهایی قرار می گیرد و پس از آن قابل اعمال خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، همزمان با کاهش قیمت نفت دربازارهای جهانی برخی کشورها همانند عربستان، عراق و ایران قیمت نفت خود را در بازارهای جهانی کاهش دادند که بسیاری گمان بردند این کاهش قیمت آنی انجام می شود که اینگونه نیست.

نفت

بر اساس این گزارش، برای تعیین قیمت رسمی نفت خام ایران مراحلی سپری می شود به این صورت که درمرحله نخست همه عوامل موثر بر بازار نفت ابتدا توسط گروه کارشناسی مربوط طی ماه قبل از بارگیری یا ماه اعمال قیمتها بررسی می شودکه این عوامل شامل وضع بازار رقیب و فعالیت رقبا، وضع تقاضای بازار برای انواع فرآورده ها، وضع بازار حمل و نقل ، وضع عرضه و تقاضا برای نفت خامهای مشابه نفت خام ایران، پیش بینی مراکز معتبر نفتی از روند آینده عرضه و تقاضای بازارهای نفت خام و انواع فرآورده ها، حفظ شرایط رقابتی با فروشندگان رقیب ایران و … برخی از عوامل موثر در عدد ثابت فرمولهای قیمتهای استاندارد نفت خام ایران هستند.

براین اساس پس از بررسی عوامل موثر بر بازار، گزارش کامل تحلیلی از این عوامل تدوین می شود.

در مرحله بعد، گزارش تحلیلی تدوین شده با گزارشهای مشابه دریافتی از دفاتر امور بین الملل در خارج از کشور مطابقت داده می شود و بعد ازآن نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان امور بین الملل برگزار می شود. بعد از برگزاری این نشست، قیمت رسمی نفت نهایی و تعیین می شود و در مرحله آخر برای تصویب در اختیار وزیر نفت قرار می گیرد که پس ازتصویب وزیر نفت قابل اعمال خواهد بود.

منبع : شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: