شیوه نامه اجرایی برخورد با تخلفات پزشکی ابلاغ شد

وزیر بهداشت در راستای سیاست‏های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات در بخش سلامت و رسیدگی به شکایات از عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش سلامت کشور، ˝شیوه نامه اجرایی بسته نظارتی اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت˝را ابلاغ کرد.

به گزارش عیارآنلاین، این شیوه نامه در اجرای بندهای ۲ ، ۵، ۷ ، ۹ ، ۱۱ و ۱۲ سیاست‏های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۸ و ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده ۱ قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و احکام بخش سلامت قانون برنامه پنج‏ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ، ماده ۴۵ قانون سازمان نظام پزشکی و تصویب نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت ۵۰۹۸۲ هـ مورخ ۱/۷/۹۳ هیات وزیران ابلاغ شده است .

حسن قاضی زاده هاشمی

بر اساس این شیوه نامه هرگونه دریافتی بالاتر از سقف تعرفه خدمات سلامت مصوب هیئت وزیران به هر طریقی از جمله قید خدمات ارائه نشده در صورت حساب بیمار ،دریافت هرگونه وجه بدون ارائه رسید رسمی هرگونه دریافتی خارج از بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود بابت ارائه خدمات در این موسسات، عقدهرگونه قرارداد یا پرداخت بالاتر از تعرفه های مصوب هیئت وزیران توسط سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و سایر نهادهای حمایتی و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی خریدار خدمات سلامت و هرگونه تبانی مالی بین موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به ضررگیرندگان خدمات تخلف محسوب می شود.

بر اساس این شیوه نامه در صورت وقوع تخلف در هر یک از مراکز خصوصی و خیریه و عمومی غیر دولتی، مراکز دولتی وابسته به دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی و نیز تخلف پزشکان شاغل در بخش خصوصی و خیریه و عمومی غیر دولتی، مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شده است.

متن کامل شیوه نامه اجرایی با تخلفات پزشکی

در اجرای بندهای ۱۱ ، ۹ ، ۷ ،۵ ، ۲ و ۱۲ سیاستهای كلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۸ و ۱۰ قانون تشكیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و ماده ۱ قانون تشكیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و احكام بخش سلامت قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ، ماده ۴۵ قانون سازمان نظام پزشكی و تصویب نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت ۵۰۹۸۲ هـ مورخ ۹۳/۷/۱ هیات وزیران و به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات در بخش سلامت و رسیدگی به شكایات از عملكرد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش سلامت كشور، «شیوه نامه اجرایی بسته نظارتی اجرای كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت» به شرح پیوست جهت اجرا از تاریخ ۹۳/۸/۱۵ ابلاغ می گردد.

شمول شیوه نامه:

كلیه پزشكان و دست اندركاران حرف پزشكی و كلیه مراكز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی و خیریه وسازمان های بیمه گر پایه و تكمیلی و سایر نهادهای حمایتی و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی خریدار خدمات سلامت .

تعریف تخلفات:

منظور از تخلف در این شیوه نامه موارد ذیل است:

۱- هرگونه دریافتی بالاتر از سقف تعرفه خدمات سلامت مصوب هیئت محترم وزیران به هر طریقی از جمله قید خدمات ارائه نشده در صورت حساب بیمار

۲- دریافت هرگونه وجه بدون ارائه رسید رسمی

۳- هرگونه دریافتی خارج از بیمارستان ها و مراكز جراحی محدود بابت ارائه خدمات در این موسسات

۴- عقدهرگونه قرارداد یا پرداخت بالاتر از تعرفه های مصوب هیئت محترم وزیران توسط سازمان های بیمه گر

پایه و تكمیلی و سایر نهادهای حمایتی و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی خریدار خدمات سلامت .

۵- هرگونه تبانی مالی بین موسسات و مراكز ارائه دهنده خدمات سلامت به ضررگیرندگان خدمات

نحوه رسیدگی به تخلفات و شكایات:

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر روش های موجود، میتوانند از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۶۹۰ یا ثبت شكایت در سایت اینترنتی www.1690.ir شكایات خود را اعلام و كد رهگیری دریافت نمایند.

شروع رسیدگی به شكایات از طریق دریافت اطلاعات از سامانه تلفنی یا اینترنتی و یا مراجعه شاكی و یا گزارش مراجع ذیصلاح خواهدبود.

شكایات مزبور پس از دریافت از سوی مركز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شكایات حداكثر ظرف دو روزكاری، ضمن اعلام موضوع به شاكی، جهت تكمیل مستندات وتهیه گزارش نظارتی به كمیته كارشناسی ستاد استانی ارجاع می شود و كمیته كارشناسی حداكثر ظرف ۱۰ روز كاری پرونده را تكمیل و به دادسرای انتظامی نظام پزشكی شهرستان و كمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حكومتی ارسال می نماید.

تبصره۱: درصورتیكه پزشك مشتكی عنه كارمند (رسمی ، پیمانی و قراردادی) دولت باشد، همزمان پرونده به رییس

دانشگاه یا رییس سازمان مربوطه در استان ارجاع می گردد.

تبصره ۲: در صورتی كه شكایت واصله به مركز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شكایات مرتبط با موضوع این شیوه نامه نباشد، مراتب حداكثر طی ۲ روز به اطلاع شاكی رسانده خواهد شد.

۴- مراجع رسیدگی شامل هیئت های انتظامی سازمان نظام پزشكی، كمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حكومتی در امور درمانی وبهداشتی، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان دولت و هیئت های انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تدابیر لازم را جهت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های موضوع این دستورالعمل معمول خواهندداشت. و پس از صدور رای علاوه بر طرق قانونی موجود از طریق سامانه هم به شاكی اطلاع رسانی می گردد.

اعمال اختیارات قانونی:

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی و سایر واحدهای تابعه و وابسته و نیز سازمان نظام پزشكی در اعمال اختیارات قانونی خود ، گزارش های واصله در خصوص تخلفات احراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی (موضوع این شیوه نامه ) را در موارد ذیل لحاظ نمایند:

مراكز خصوصی و خیریه و عمومی غیر دولتی:

۱- جلوگیری از صدور پروانه جدید به منظور توسعه مركز

۲- لغو پروانه مسئول فنی

۳- كاهش امتیاز یا درجه اعتباربخشی

۴- عدم موافقت با توسعه تجهیزات سرمایه ای

۵- لغو قرارداد از سوی بیمه های پایه و تكمیلی

مراكز دولتی وابسته به دانشگاه/ دانشكده های علوم پزشكی:

۱- قطع پاداش و امتیازهای مدیریتی رییس و سایر مدیران بیمارستان حسب مورد

۲- لغو پروانه مسئول فنی

۳- عزل رییس و سایر مدیران بیمارستان حسب مورد

۴- معرفی مدیران به هیئت های تخلفات اداری كاركنان یا هیئت های انتظامی اعضای هیئت علمی حسب مورد پزشكان شاغل در بخش خصوصی و خیریه و عمومی غیر دولتی:

۱- ارجاع پرونده به هیئت انتظامی نظام پزشكی شهرستان

۲- ارجاع پرونده به كمیسیون ماده ۱۱ و تعزیرات حكومتی

۳- عدم تمدید پروانه مطب از سوی نظام پزشكی

۴- لغو پروانه مسئول فنی مؤسسات درمانی از كمیسیون ماده ۲۰

۵- عدم تاًیید صلاحیت حرفه ای جهت تاسیس مراكز درمانی از كمیسیون ماده ۲۰

۶- لغو قرارداد بیمه های پایه و تكمیلی از سازمانهای بیمه گر

۷- گزارش برای تشكیل پرونده ویژه در دوایر مالیاتی اداره دارایی

پزشكان شاغل در مراكز دولتی وابسته به دانشگاه/ دانشكده های علوم پزشكی:

علاوه براعمال اقدامات انضباطی مربوط به پزشكان شاغل در بخش خصوصی و خیریه ، موارد اعمال اختیارات قانونی

ریاست دانشگاه/ دانشكده عبارتند از:

۱- عدم ارتقا مرتبه و ترفیع پایه پزشكان عضو هیئت علمی

۲- عدم ترفیع پایه پزشكان غیر هیئت علمی

۳- عدم انتصاب در سمت های مدیریتی دانشگاه(معاونت دانشگاه، ریاست یا معاونت دانشكده ها،مدیریت

مراكز تحقیقاتی و پژوهشی،ریاست یا معاونت شبكه بهداشت درمانی، ریاست یا معاونت بیمارستان ،

مدیریت گروه، ریاست بخش و….).

۴- عدم عضویت در شوراها وكمیته های وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشكی،هیئت های بورد

تخصصی و فوق تخصصی، ریاست و دبیری همایشهای علمی و عضویت در هیئت مدیره انجمنهای علمی

تخصصی

۵- عدم موافقت با ماموریت های آموزشی و فرصت های مطالعاتی

۶- تقلیل یا قطع پاداش های مالی و كارانه بیمارستانی

۷- جابجایی محل خدمت پزشكان مشمول خدمات قانونی

۸- آماده به خدمت نمودن پزشكان و كاركنان غیر هیئت علمی موضوع ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات

اداری

۹- اعمال مجازات های بندهای ج (كسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه) و د ( انفصال موقت از یك

ماه تا یك سال ) و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت ماده ۱۲ آن قانون

منبع : پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: