ضرورت شناسایی دقیق شرکت‌های مرتبط به بانک ها

بانک‌های بنگاه‌دار و بنگاه‌های بانک‌دار (۲)

عدم رعایت حد مجاز نسبت جمع تسهیلات و تعهدات بانک به شرکتهای تابعه به نسبت سرمایه ثبتی بانک، نشان دهنده عدم توانایی بانک مرکزی در اعمال سیاست های خود می باشد و یکی از دلایل اصلی این موضوع، ناتوانی این بانک در طراحی سازکاری برای مشخص شدن شرکتهای تابعه با چند واسطه به بانک ها است.

به گزارش عیارآنلاین، مضرات بنگاه داری بانکها در قسمت اول این یادداشت، بیان شد. در این قسمت یادداشت به بررسی، سازوکار فعلی نظارت بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات توسط بانک ها به بنگاه ها و افراد مرتبط با آنها پرداخته می شود.

یکی از موضوعات اساسی مطرح در نظام بانک داری کشور تاسیس بانک توسط ارگان های مختلف خصوصی و حکومتی است. در این موارد به عنوان مثال یک هلدینگ و شرکت مادر تخصصی به عنوان نهاد تأثیر گذار بر فعالیت بانک و موسسه مالی عمل خواهد کرد و فعالیت های مضر در این نوع بانک داری به وسیله اعطای تسهیلات و تضمین تعهدات برای شرکتهای تابعه و مرتبط گسترش خواهد یافت. بدین معنی که بانک ها با استفاده از سپرده های مردم به قلک سهام داران و مدیرانشان تبدیل می شوند و مشکلاتی از جمله انحراف تسهیلات به سمت فعالیت های غیر مولد و یا شرکت هایی با کارایی کم تر و همچنین کم انگیزه شدن بانک ها برای باز پس گیری تسهیلات سررسید گذشته در این سیستم به وجود خواهد آمد.

بانک مرکزی در آبان ماه ۱۳۸۹ با ابلاغ آیین نامه، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به تبیین این مسئله پرداخته است. در بند ۲ ماده ۴ این آیین نامه آمده است که:

۱

همچنین در ماده ۹ این آیین نامه مجازات هایی برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شده است.

۲

بدین شکل بانک مرکزی عزم خود برای مبارزه با اعطای تسهیلات مرتبط با بانک ها را نشان داد. البته متأسفانه روند مشخص شدن میزان این تسهیلات به صورت خود اظهاری به بانکها واگذار شد که این امر جای تعجب دارد.

در حالی که حد مجاز نسبت جمع تسهیلات و تعهدات بانک به شرکتهای تابعه به نسبت سرمایه ثبتی بانک توسط بانک مرکزی برابر با ۲۵% اعلام شده است. با این همه و حتی با فرایند خود اظهاری توسط بانکها، مقدار زیاد این نسبت نشان دهنده عدم توانایی بانک مرکزی در اعمال سیاست های خود می باشد.

که البته باید انحراف آمارهای موجود از مقدار حقیقی آن به علت ناتوانی در طراحی سازکاری برای مشخص شدن شرکتهای تابعه با چند واسطه به بانک و مواردی که بانک متعلق به یک هلدینگ به سایر شرکتهای آن هلدینگ تسهیلات اعطا می کند را نیز در نظر گرفت.

 بانک مرکزی

امکان روی آوردن بانکها به اعطای تسهیلات به بخش های مرتبط پس از واگذاری بنگاه ها

خطر روی آوردن بانک ها به اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه هایی که سود حاصل از فعالیت این بنگاه ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم عاید سهام داران بانک ها می گردد؛ پس از تمرکز بانک مرکزی بر روی مسئله شرکت داری بانکها و تلاش برای خارج کردن بانکها از این حوزه پر رنگ تر نیز می شود.

احتمال واگذاری بنگاه های بانک ها به اشخاص مرتبط حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات به این بنگاه ها می تواند پرونده بنگاه داری بانک ها را به شکلی نوین باز نگه دارد و بدین شکل بانکها به فعالیت های فعلی خود بپردازند.

بانک مرکزی باید بتواند شرکتهای مرتبط به بانک ها را به صورت روشن تشخیص دهد

در روند نظارت بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات به شرکت های مرتبط یکی از مسائل و نقطه های مبهم نحوه تشخیص شرکت های مرتبط با چند واسطه است. برای حل کردن این مسئله نیازمند به سامانه ای هستیم که ثبت شرکتها، ثبت احوال، بانکها و بانک مرکزی را به هم متصل کند و بدین شکل فعالیت های اقتصادی به صورت واضح قابل رصد باشد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: