مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد:

وضعیت تأمین مالی بخش کشاورزی ایران و چالش‌ها و راهکارهای آن

شواهد حاکی از آن است که کشاورزان و به ویژه کارآفرینان بخش کشاورزی، در دریافت اعتبارات مورد نیاز دچار مشکل هستند و به طورکلی، برخورداری بخش کشاورزی از سرمایه، بسیار اندک است و علاوه بر آن، اعتبارات اعطایی به کشاورزی نیز لزوماً در عمل صرف فعالیت‌های کشاورزی نمی شود.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی و تحلیل وضعیت تأمین مالی بخش کشاورزی ایران و ارائه چالش ها و راهکارها پرداخت.

مرکز پژوهش های مجلس

در این گزارش آمده است: توسعه کشاورزی نیازمند توجه به عوامل مختلف از قبیل تأمین مالی، نهادسازی، بازاریابی، نظام اطلاعات مدیریتی و… و برنامه ریزی جامع برای پیوند بین آنهاست. تأمین مالی و ابزارهای آن یکی از مهمترین این عوامل به شمار میروند.

این گزارش با اشاره به اینکه کشاورزان و به ویژه کارآفرینان بخش کشاورزی، در دریافت اعتبارات مورد نیاز دچار مشکل هستند، افزود: به طورکلی، برخورداری بخش کشاورزی از سرمایه، بسیار اندک است و علاوه بر آن، اعتبارات اعطایی به کشاورزی نیز لزوماً در عمل صرف فعالیت های کشاورزی نمی شود.

گزارش حاضر به تحلیل وضعیت تأمین مالی بخش کشاورزی ایران، بویژه ظرفیت های نهادی در این زمینه برای توسعه تولید و کارآفرینی در بخش پرداخته است.

در این گزارش با بیان اینکه نظام بانکی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی بخش کشاورزی کشور با چالش هایی مواجه است، آمده است: توزیع اعتبارات بانکی بر اساس سازوکار مناسبی صورت نمی‌گیرد، به نحوی که منجر به تقویت اساسی تولید شود. همچنین عدم درک الزامات و شرایط خاص تولیدی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری، منجر به کاهش اثر بخشی این اعتبارات در ارتقای تولید و در بسیاری از موارد، ورشکستگی بنگاه های کشاورزی شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: ساختار نظام بانکی و تأمین مالی بنگاه های کشاورزی و کسب وکارهای کشاورزی (شرکت های اقتصادی متوسط و کوچک) باید رویکردها و سازوکارهای مناسبی برای شناسایی و حمایت از کارآفرینان کشاورزی و روستایی، احراز صلاحیت اصولی متقاضیان، شراکت و نظارت بر آنان، انعطاف پذیری و درک حساسیت های تولید و واکنش سریع نسبت به آن داشته باشد.

این گزارش می افزاید: این ساختار همچنین باید با ایجاد نهادهای منعطف و قابل دستیابی آسان، با اتخاذ شیوه های نوین، اقدام به جذب نقدینگی سرگردان جامعه از طریق صکوک مزارعه و مساقات برای طرح های دانش بنیان کشاورزی و منابع طبیعی نماید.

لینک دریافت گزارش

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: