۲۸ مرد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۰

گزارش بانك مركزي پيرامون شاخص هاي عمده اقتصادي در ۳ ماه نخست سال ۱۳۹۰

تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) در دوازده ماهه منتهي به خردادماه ۱۳۹۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۲.۴ درصد، خردادماه ۱۳۹۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۴.۹ درصد و نسبت به ارديبهشت ۱۳۹۱ ، ۱.۷ درصد بود.

بانک مرکزیبه گزارش عيار آنلاين به نقل از ايرنا، اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي وضعيت شاخص هاي عمده اقتصادي در ۳ ماه نخست سال ۱۳۹۰ را منتشر كرد.
براساس اين گزارش نرخ بيكاري كشور در ۳ ماه نخست سال گذشته ۱۲.۹ درصد، نرخ بيكاري مناطق شهري ۱۴.۹ درصد، مناطق روستايي ۸ درصد و نرخ بيكاري زنان ۲۰ و مردان ۱۱.۲ درصد بوده است. همچنين نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۵.۸ درصد و نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نيز ۲۸.۶ درصد بود.

رشد توليد ناخالص داخلي سال ۱۳۹۰ با نفت در اين دوره ۳ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد اعلام شد. توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ۶۱۰۱۳۳۵ ميليارد ريال، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ۱۵۲۳۳۰۴ ميليارد ريال، هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي ۲۳۰۶۲۶۴ ميليارد ريال و هزينه هاي مصرفي بخش دولتي نيز ۶۳۱۶۵۱ ميليارد ريال اعلام شد.

تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) در دوازده ماهه منتهي به خردادماه ۱۳۹۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۲.۴ درصد، خردادماه ۱۳۹۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۴.۹ درصد و نسبت به ارديبهشت ۱۳۹۱ ، ۱.۷ درصد بود.

تراز حساب جاري در بخش خارجي در ۳ ماه نخست سال گذشته ۷۸۴۹ ميليون دلار، تراز بازرگاني (حساب كالا) ۹۸۷۵ ميليون دلار، صادرات كالا ۲۵۹۱۸ ميليون دلار، واردات كالا ۱۶۰۴۳ ميليون دلار، كل بدهي خارجي (پايان دوره) ۱۴.۲۴ ميليون دلار و متوسط نرخ دلار آمريكا در بازار بين بانكي نيز ۱۲۲۶۰ ريال اعلام شد.

نرخ رشد متغيرهاي بخش پولي در ۳ ماه نخست سال گذشته در بخش نقدينگي ۵.۵درصد، در پول منفي ۵ درصد، شبه پول ۹.۲ درصد و در بخش سپرده هاي بخش غيردولتي نيز ۶.۹ درصد بوده است.

وضع مالي دولت در ۳ ماه نخست سال گذشته در بخش درآمدها ۹۷۹۷۴.۸ ميليارد ريال، پرداخت هاي هزينه اي ۱۶۱۴۸۳ ميليارد ريال، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي ۱۱۱۳۶۱.۹ ميليارد ريال، تملك دارايي هاي سرمايه اي ۲۸۳۶ ميليارد ريال و كسري تراز عملياتي و سرمايه اي نيز ۱۵۹۷۴.۶ ميليارد ريال بود.

در بخش بورس اوراق بهادار تهران نيز در ۳ ماه نخست سال گذشته، شاخص كل قيمت معادل ۲۶۱۶۵.۹ بود. ارزش سهام و حق تقدم معامله شده ۳۵۳۷۰ ميليارد ريال و حجم سهام و حق تقدم معامله شده نيز ۱۲۵۵۴ ميليون سهم بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: